Ce fichier doit etre lut avec un navigateur qui supporte la police Terminal ! c'est le cas d'Internet Explorer mais malheureusement pas celui de Mozilla.
Si vous voyez autre chose que des espaces entres les guillemets (des par exemple) ici : "", vous ne pouvez pas voir ce fichier correctement...
Utilisez alors un autre format de fichier (BMP ou TXT).

.
Y..
.YY.O
.o&oo..&OOo
Yoo&o..OOOOo
.&oY.oOOOOo.
..ooY.oOOOO&.
YYYoY.oOOOO&.
.Y....YOOOO&.
&YOOO&&..&O..
Yoo&&&&o..&OO&.
..YY&&&&ooOOOOY
..&&oooYOOOOEY
..oooooOOOOE&
.ooooo.&OOEEO.
YoooY.&OOOEEY
&ooYYOOOEEo
.ooYOOOEE&
ooYY.&OOEEO.
Y&YYYO&OEO.
&oY.OO&OEY
.ooY&EEEEo
Y&YYOEEEo
..Y&OYYYY..OEEE&
..YYo&&o&EoYoo.oEEE&
..Yoo&&&&&YE&E55E&YEEEO.
..YYYYo&&ooOE5EOO5555&Y..&EEO.
.......YYYYYoo&oYY&E5o5EYo5555EY.EEO.
YYYoooooooo&Y.O&O&oE55&YO555Eo.&EO.
.YYYYYYYYYYoooYooooooY&&OOOOOE5EYYEOEOYY&Y.
.YYYYYYYYYYooooY.ooooYY.YOooOO&OOE5Eo...
..YoYYYYYYYooooo&Y&&oooY.oO&EEEEEEo55EY...Y
....oooYooooYoY.YY.&oo&&&oooYEEEEE555E&&oY......
....Yo&ooooYooo.Y.&&oooo.5EO&OE555OOYoo.Y...
......Y......Y&&&ooo.oYoYoooo&&&oo..EEOEE&E55O&&oOOYYooY.
........Y....YY&&OoooY&.&oo&&&&&&.o&&&ooOOE55Oo555&oooYooooooY
..YooYY....Y.....YYYYYYYYYo&OOoo&&&&o&Y&oYo&&&ooooEE5EEE555O&oEO&&&&
ooooooYY...Y.oo....YYYYYYYYoooYY&OOO&.o&&&&.&&&&&&&o.5EEEEOE55EoYE&Y&Yo
YoooooooYY....Y&o..YYYYooYoo&&oooY&OOOYY&&&&o.&oo&&O&&&&oY&EEEEOEEE5&OO&OEEE&
o&ooooooYYY.......oYYYYYY..YYYYoYYYoo&ooo&o&&&oo&OO&Yo.Y&&&&&&OOOOO&&ooo.EEEEEEE5E.OEE5555555OY.
.ooo&&&oooYY....YYoYYYYYYYoooooooooo&&&&&&&oOOOOYoo&&OOO&&OOOOO&&&&&oYYEEEE555&YE55555555555O
o&&&&&oooYY..YY.YYYYoYYYYYYYYYo&oooo&ooooo&&&&ooYY&o&OoY&&&Y&OOOO&&&&&&OOOOOO&&&&&&EE55EEY&E55E555555555Eo.
Y&&o&&&ooooYY..YY.YYYo&ooYYYoooooooYYo&&&&Yo&oY......&&OEOo&&&.oOOOOOO&&&OOOO&&OOOOOOOOO&o&EE55EEOO55E55555555555EO.
YY..oooo&o.YoYYY.YYYYo.Y.YYoYYYYYoYYYooooo&&&&&&oYY......Y.&OEEE&&&&&&&O&OOOOOOOOOO&OOO&&&o&O&&o&EEEEEEOoYYOEE555OO5555555EO
ooYY...&&&&&Y..ooYY.YYYYoYoYYooo&oYY.YYooo&&&&O&&&o....YOY...OEEEE&&&&&&&&OOOOOOOOOOOOOO&OYYo&OO&&EEEEOOO&oOO5555EoY&555555EEEY
OOOOO&&oY.YYooY..&oo&&.oooY..YYYYoooYYYooYYYYYYYoooooooo&&OO&Y....ooo.OEEEEO&&&&&&OOOOOOOOOOOOOOOEOOOOOOO&OEOOO&&oYO55E5E&&&O5555EEEEE&.
EEEEEEEEOOO&&oYY.YYoYY.YoooYYooYY.YYYYYoooooY..YYoYY..o&ooooo&&O&o...........oOEEEOOOO&OO&&&OOOOOOOOEEEEEOEEEOOOOOO&&&ooY.oYYooYoo&.O555EEEEEE&.
EEEEEEEEEEEEEEEOO&&oY.YYYYY..ooYY.YYYYYYoYYY.YoYYYYoYYoYY&oooo&&&&o.....&&&&&&oYYOOOEEOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEOOEEEEOO&&&oooYEOOOOOEEOOEEEEEEEEO&.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOO&&oYYYooYY..YYYYY.YYYYYYYYYYYYYoYY.Yoo&&o&O&o......&O&oooooO&&OEEEEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEOOEEE&&&ooYYYoOEEEEE5EY..OEEEEEEEOOO.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOO&&ooYYYooYY..YYYYYYYoYYYYYYoYYYYYYYoo&&&&&&&Y.....YoY.YYYoOOEEE5O&&OOOOOOEOOOOOOOOOOOOOEOEEOoooYYYY..&&&&&&ooYY&EEEEEOOOO&
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOO&&oYYYYooYoYYYYYoooo..YoYoooYo&&&&oYYYYY......YYo&&YYEEEEEEoY&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooYY....OEEEEEO&&YYEEEOo&OOO&
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOO&&oYoYoYYYYYY.Y..YY&oooooooo&&&&YY.YY....YYo&&ooY&EEEEEOOOOOO&&&&&&&OOOOOOOOOOOOoYYY....oEEEEEO&o.OEEO&OOO&&Y
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOO&&&&&&Y...YoYYY....&ooo&&oo&&&&YY......YYoooo&OYYEEEEEEOOO&&&&o&&&&&&&&&OOOOOOoYYY...EEOOOOOY.OEEOOOO&&&Y
Yo&OOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOO&&&&ooYoO.YoYYY.YYo&&OooY........YYoYYY&OEEEooO5EEEEoo&O&&&&&&&&&OOO&OOOOO&YY...OOO&&&Y.&EEOOO&&&&
OOOOOO&o&OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOO&&ooY&O..&&YYYY...Y.....YYYYYoOE5E55&&Y&E5EEEEEOOOO&&&&&OOOOOOOOOOEOYYY....&&ooo.YEOO&&&&&o
EEEEooooooYooo&OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEEOOOOOO&&oo&&....YoYYY.......YYYYYYY&&EEE5EE5E&&&EEEEOOEEOO&&&&&&O&OOOOOOOEEoYY...Y&Y..OOO&&&oooY..
EEEEEO&oYYYYooooooo&OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOO&&&&YooY..YYYYYYYY..o&&&5E5E&oo&OEEEEOOEEEE&&&&OOOOOOOOOOOOE&YY........OEO&&ooooY
OEEEEEEEEEE&oYYYoo&&OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOO&&&&oooY....o&&oOoEOoY&OEEEEEEEEEEEEO&OOOOOOOOOOOOOOOYYY........YYYooooY&EO&oooooo
OOOOOEEEEEEEEEEEO&OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOO&&&&&ooooYoYo&&&&&EEoYYOOEE55EEEEE555EEEEOOOOOOOOOOOOOOYYY....EOY........YYYooooY&YYYo&OEO&ooooo
OOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE55EEEEEEEEE55EEEEEEEO&&&&O&&&&O&oY.oOEEE5555555555EEO&&OOOOOOOEEOOOOO&YY..O5EYoYYYYYYYYYYYY..&.&Y&&&OOOOOOOOEO&oooo
OOOOOOO&OOOOOOOEEEOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOoEEEEEEEEEEEEE5EEEEE555EEE5EEEEEEEEo&OOEEEE&OOOE555555555EEEEEEEOOOOOOOOEEEEOOOOY..OOoY&oYYYYYoo&OOOOOOO&o&OOEEOO&OO&ooo
OOOOOOOOOO&&OOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEO&&o&OoOEEEEEEOEEEEEEEEEEE55555EEEEEEEEEEYYYYEEEEEEOEE5555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE&...YoOO&&OOOO&O&O&OOOOOOOEEEOOOOO&&&&Y.YO&oo
&&&&&&&&OOOOOO&OOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEE55EEEOoY&&o&EEEO&&oOEEEEEEEE5555555555E5EEoEoYYYYYoEOEEOE555555EEEEEEEEEE55555EEEEEEEEEEEEEEE...oEEEOE5EO&Yooo&OOOEOOOEEEEEO&&&oY..O&o
OOO&&&&&&OOEO&&OOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEE5EEE&&&&&&&&&&OO&&&&Eo&EEEEEEE55555555EOE555EYEYYYYYYYYEEEO55EEE5EEO&EEEE55555555EEEEEEEEEEEEEEY.oEEEEEEEEEYYYYYOEEEEEOOOOO&Yo&
Yooooo&&&&&&oooooo&&OOOOOOOOEEEEEEE5EEEEOo&o&&&O&OOOoO&OOOO&OEEEEEE5E55555555EO&OOOEEYYYYYYYOEoY.EEE555EoE&EEEEOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEYYEEEEEEEOOE..YYYoEEEOYoY
.Yo&&&&oo&&OOOOEEEEEEEEEEE&&&&OOOO&&&OOOOOoOOOOOOoOEEEEE555555555555E&&EEEY..oY&ooOoo&&OOo&oo..Y&EEEEEEEEEEEEEEEO&OE55O&EEEOOO..YYYYo&&&
.Yoo&&OEEEEEEEOEEEOO&OEOOOOOO&&oOOOOO&OOOOOEO&Eo.YE555555555555EEEOO&OY.YYY&Y&ooYYYooooYooooYoEEEEEEOOOOOEEEEE555EO&oOOOO...oooY.
YOEOEEEEEEEEYoYoEEOOOOOO&&OOOEO&OOOOOOOEoE&EE555555555555EEEEEOOYYYYYo&&&&&&&&o&&&&&oEEOEEEOOOOEEEE5555EEO&&OO&...&ooo.
&EOOOOOOOEEOYEEEOEOOOOEEEOOOOOOOOEEE&OE&&E55555555555555EEEEEEYY.....&&&&oY&o&&O&O&OOO&&&o.....&EEEE55EOO55E555555EEOo&O&...&oo&
&&OOO&OOOOOEEOo&EEEEEE&&EEEEEOEEOOEEEEEEEE&OEE5EEEE555555555EEEEEY.&OOOOOOOOOOOO&OO&&O&o....EEEEEE55EOEEE5555555EEOoYOOY...o&YY.
....&Y&oYYoYY.oYYEEOEo&EEEEEEEEEEEEEEEEEE&O&oY.E5555555555EEEEO&&YYooOOOOOOOOOOOOOOOOOO&&o.......O5555EEE55EOEE55E5555EEEE&Eo.....
.........YYooooo&EOOEo&EEEEEEEEEEEEEEEEEE&..EEE5555555555EEEEO&.&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO&YEE55EE5EEE5EEE55E55E555E5E&EE&Yo..........
....................ooYo&&O&.&EEEEEEEEEEEEEO....EEE55E555555555EEOO.oEOOOOOOOOOEEEEOEEEEEE&YYYYYOEE555EEEEEE55EEEEE5EEE5EEEE&Y......
.......................Y&&&&&&Y.Yo..oEEE5EEEEEEEEEOYY.oEOE555555555555EEEE.YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEoooo&EE55EE5EEEEEEO&EEEEEEEEEEEEEEO.Y....................
........YO&oO.oY..YEEEEEEEOOEEEEO..OEEEEEEEEEEEEEO&Y....YEEEEEEEEEEEEE5EEE555EYYY&oOEEEEEEE&o..EEEEEEEEEEEEEEE.o..........
.o&o&.oEEEEEEE&oEEO&o.....ooYooYoOOOOOOEEEEOo.OOOOEEEEEEEEEEEEEE5EOo....OOoYY.....OEEEEE&EEEEEEO&.E&Y.ooY...YYYYYY............
.o&&&&........OEEEEEO&oY.YooOOOOOOE55555EO&...OEEOEEEEEEE55EEEOo.............&EEEEEOO&&o.Y&5O.YE5OoY...Y.YY............
.YYY&O&oY..Y&&&OOOEOOOE55EEOE5EO&...EEEEEE5EEEEOoY.oO&oY.....O55EYo&OOEOo..YYY........YY
....o&OEEEOEEOOE55O&oo&&EE&YoEEEEEEOo.....&EOEoY&O&EOY....
.ooYoOEEEEEEEEEEE5Oo&&YO&&EO&.EE&o...........Y555O.ooYo&EO.
.......YooooooooYoooooooooooooooYYYY&&oY.................OEEEEEE5EEEE5ooo&Y&OYEO&.......................o555E.oOoYEO.....................
.....YYooooooooooYO&OO&.......YYooo&&&5EYOo&o&O&OE&..................o5555oo&OoEOo.............
.oYYYY&o&5E&&&oooooooYYYYYYYYYYYYYYYYY.Y5OYOE&..OO&E&......YYYYYYYYooooooYYYYY......Y55E5EEOOoEEo.....................
......Y&EEEO&&&&&&oooooooooooooooooooooooooooooo&5&oYE&OO&E&Yooooooooooo&oooooooooYYY........55E&EO&Oo&EOY......
Yoooooooooooooooo&&oooooooooooooooooo&&&&&&&&&&&&ooooooooooYYYYYooooYYYoooYo5OYE&Oo&OoOEOYYY...YYYoooYYYYY....O5EO&&o&EOEOY..........
...YYYYYYY.....YoooooYYoooooooYYooooooooooYYY5EYYYoY&&o5O&.....YYYY..Y55EOOOEOEE&.
.............YYoooooYYYYoooo&&&&&EE&oooYOoOEOo........YYooooYY..&55E&EEEEOY.
.....YYYY...YooO5E&o&YOO5E&...ooooooYY.................YYoo&&&ooYYO5555EEOoYY
.YYoooo&&&oY.EEEEE&E5EOY.........YYo&&OEEO&oY
.Yo&&&OOO&Y.Y5EE555EO&.....
.Yo&OOEOEE555EO&YYo.................................
.Yo&OEOOO&oY..........................

Fichier généré par IMG-TXT avec les parametres : Gamma = 14, Palette = 11, Taille du texte = 107 x 191 caracteres.