Ce fichier doit etre lut avec un navigateur qui supporte la police Terminal ! c'est le cas d'Internet Explorer mais malheureusement pas celui de Mozilla.
Si vous voyez autre chose que des espaces entres les guillemets (des par exemple) ici : "", vous ne pouvez pas voir ce fichier correctement...
Utilisez alors un autre format de fichier (BMP ou TXT).

.o
O
O...........YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
.................................&Y.....YYYYYYYYYYYYYooYooooooooooooooo&&&&&&&&o&oo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.......&&.....YYYYYYYYYYoYooooooooooooo&o&o&&&&&&&&&&&&&&&&&&&o
ooooooooooooooooYooYYYYYYYYYYY.......Y&OY.......YYYYYYoooooooooooooo&o&o&&&&&&&&&&&&&&OO&&&O&&&O&&
ooooo&ooooooooooooYYYYYYYoYYYY....YoO........Y.YoYYooo&&ooo&&oooo&&&&&&o&&&&&&&&&&&o&&&&&OOOOO&
o&&o&&o&&o&&oo&ooo&oooooYooYoYYYYY......YoOY........YoYoYoYooooo&&oo&o&&&&&&&&o&&&O&O&&&&&&&OOOOOO&OOO&
&&&&OO&&&&&&&&&&&ooo&oooooooYYYYYYYYY.....ooO...oYYoooYoo&&&&oooooo&&&&&&OOOO&&OO&O&&&&&&&OOOOOOO&
&&OOO&&O&&O&&&&&&o&ooo&o&&YYYYYYYYY..Y...ooE.....YYYYYYooYYo&&o&&oO&&&OO&O&&&&&O&O&&O&&O&o&O&&OO&OOOO&&
&OOOOO&&&&&&o&&&&&&&&&ooooYoooooYYY.....oo.E....Y..YoYoYYYooYY&&&&&o&&&&&&&&&&&o&o&oY&&&&&OOOOOOOOO&&
&&O&OO&&OOO&O&&oo&&o&o&o&oo&&oYYoooYYYYYY.......E&5Y.....oYoYooooY&oYOoY&&o&&&&oo&&&O&o&oooo&&&&&OOOO&OO&OOOO&
oOOOOOOOOOOOOo&&&OOo&o&&oooooYo&o&YoYY.Y.Y...Eo..5....Y..YooYooYYooY&&YOO&&&&&&o&OO&&OOOo&O&O&&&&OO&OOO&&OOO&
&OOOO&OOOOO&O&&&o&&&&&o&&&&o&o&ooYYYYYYYY..E&.Eo...YYYoYYooYoo&ooo&&&o&o&&&O&&&&&o&YYYYo&&&&OOO&&&&&&&&&&
o&OOOOOO&OOoOOOo&OO&&&&&&&&&Y&&oO&YYoYYooYY....YEo.E&Y....YYYYooYoYOYooooYo&&&&O&&&oo&YYoYo&&o&Yo&O&OO&OOOO&&&&&o
&OO&O&OOOOO&O&&&&O&&o&&&&&&oooYYooYoY.Y........EOo.oEo&..Y..o..YYYYYoOooYYYYoYYYYYYooYYY&oo&&&&&&&&&O&&&O&&oo
OOO&OOOO&OOO&OO&ooo&&o&YYoooo..YYYYY..........&OEEEoOEE.YYoY.ooYYooYYo&oo&&Yo&o&oooooYYYoo&oo&&&&&&&&&OOO&&&oo
&OOOOOOOOOO&oOOOO&oO&&&oY.YoYoYoYY......O55E555EEY...oYYYo&Y&OY&o&Y&O&oooYoooYY&oYoo&&O&&oooo&&&&o&O&&Y
&OOEOOE&&&OOoO&o&&oO&oYoY&o&&oo&o&Y.Y..........OE5EE5EOE..YY..oY&&&o.oYYo.oO&o&ooYo&oYYYoooooooYYoooooo&o&&&ooYoooo&&
OOEEOEEOOOOoO&oo&oo&&oo&&OOoYoo&ooYoYoY.O&oYY.....EEE5EOEEY.oY..ooooYYo&YO&Y&.oooYo&YYYYYoYYoYooO&o&&&OO&YooYYYo&o
&OOOOOO&&O&&&&&&&&&o&&&&&&&&&oo&&OoOOOYYYY...........EEEEO&OEY.....Y&OoO&.oOOo..&YYoYYYYYYYYYoooo&ooooooooooYYY&&&&oo
O&Ooo&oOOOo&&&YooO&&o&&Yoo&&oYY&oYY&ooYY&oooY.....YOEE5oOOE..o&oo..ooYoY......YYoYo&O&oooo&oooooooYYoo&&&&&&
&OO&ooO&&O&o&OooO&oYY.oOoYYYYoOOOO&OEOEOE&OEO............OOE5OE&EE....ooo&OoooY.ooY.Y.Y.YYYE&oYoYoooo&&YYYoooo&o&oo
&OO&ooO&OOOoo&&&&&YY&&&&Y&ooYY&ooYY&OOYYYYoo&Y..Y............OE5&O5555EEEYYYo.oYYoYooY..YYYY....oY..5OoYYYo&oo&O&&&O&&&&oooo
&OOO&OOOOEEOOoEOOOO&&oooYo&&YYY&&oo.oYYY..Y........oE55EEE55E5EEOOO&....&Y.Y&&&YYYYoY..YY.....E&oYYYooYoooo&OOoY&OO&
&O&&&OOE&OOEEEOOEO&o&OOO&&&oY.YY&oY.YY.&&&YYo.........YoE5EE55555EEEEEOYoYYY.YoY.YYYYYY.....Yoo&&YY&ooO&oooooYo&&&oo
&&&oO&&o&oo&OOO&&&ooo&&YYYYOOOO&ooo&&o..YY...Yo&Y..&E55555555555E5EEYo&YYOooooYYYYYYY....Y...oYYoOYYYo&&&o&&&OOOOOOOO
&E&O&o&Y&OO&oo.YYYYoO.oo.YYY&&oYoo&OOooY&.Y...YE5555555555555EEEYYo.Y&o.YYooYo&&YoooYYoooYoYo&&&&oYoYoYo&&&oo&O&ooo&OO&
&&YOO&OEEEOO&oO&&&oo&YOO&Y&YY..Yo....YYoooYoY..........E5555555555555EEEoY..YYoooo&YYYYYooo&&OEOooYoYOEEOoo&ooYYYYYYYYoo
&&EOEOOOOOoo&&Ooo&&oYYoOOo&o&o&&oY&O&&YoYo&YYYYY..Y...Y....E5555555555555EEEo...Y.YYYYY..oYYo&OOOoYYYYYYYY&.YooYYYYYoO&&oY&&
OOOOOOO&O&o&YYYooYoo&oooY.YYYoYooo&&O&O..Yo&o........E5555555555555EEEooYYYYoY.Y...o&o&&OOO&YoooYYYYYo&o&&&&O&&&&o&&EOOO&
o&O&oo&OEO&&EOOo&YYo&YYYY&YYYYoY&O&Yo...o&YYY...Y.Y..Y.E55555555555555EE.....Y&Y.YYYooo&OOO&oooooooooYYYY&OOoooooYYYYYooY.
YoO&&o&o&&&o&&&&&oooYYYYY.Yoo&&o&O&O&ooYYY.Y.Yo.oEE5555555555555EE..Yo...Yoo&OOO&&&&&oooooooo&ooO&oYoY...YoooooY
o&ooYYYYYYYoYooYYYYYY...o&O&O&EOOo.Y&O&&&YoY.oY..YY......E55555555555555EE..YY...Yo&OOOO&&&&&&&&oooooo&E&o....Y&&oooooYo
&&Yoo&Y&YYYYoYYYYo&o..YYooOO&oo.Y......YYY........E55555555555555EE.Y...Yo&&OOOo&&&&&&&&&EOooYo&&o.YYYYooO&OOOEOO&
OOEOOOOOEEEOOOO&YY&OOOoO&&&Y.YoYYoYo&EEO&Yo&Y.YYYoYYo&o.oOOOEEo.......E55555555555555EEY.....oOooo&OOO&&&&&&&&&&OOOOOOOooooYoY&O&&&&O&&EEOOOOO&
OY&OOoo&o&&&&EEEO&OEEOOOEO&o.E&EO&oO&&o&Y&EOoo&&o.Y.YYY&&&ooOY..E555E5555555555EE.oY&o.YYYYYYYooOOOOO&&&&OO&&&&&&OEEoo&&&oo&ooYYYY&oYooOOO&
oYOEE&ooYoo.&OOO&oOY&O&ooYYYoYY..YYoOoo&OY&oYY&Y...E55555555555555EEo&Y.Yoo&&o&OOEEO&&&OOOOOOOOO&&&OOoYYoO&oYYYo.O&&&OO&&OOEEO
&OOOEO&YYY&oYYoo&&oYoo&&&&&YY&oYoYooYYYo..ooYY.Y.YYoY.....E555555555555555EY.oY&&OOOEEEEEO&&OOOOOOOOOO&&&OEO&YoooooYo&&Yo&&&OOOOO&OOOO&
&&&OOOO&&&OOoYo.oooYooo&OEOo&ooYYOEOOOEOYo..Yo...Y....555555555555555EE.Y&OEOO&&OOOOOEEEOOOOOOOOO&&&&&Ooo&OooYo&Oo&&o&O&o&&&&OEEEO
o&&OOO&Yoo&oYY.YYoYY&o&OoYoYY&o&..Y&oYYYYY..YOEEOo..YO..YE55555555555555EE..oooYYooo&o&OOOOOOOEEEOOOOOOOOOOO&O&&ooooo&&YoooOooYYY&OOEEEEOo
o&&oOoY&OOo.YYo&o&oo&O&&&oY.YoOYYoo&&YY....&ooY&o&&&..Y........O555555555555555EE.YYO&YoOOEEOOOEEEOEEEO&&O&OEOO&ooYoYooooYYoY&&ooYOOOEEEEEE&
&O&..Y.Y&&.o&OEEOEOO&ooo..oo&&oooYY.YYo&.....oY...o.E5555555555555555EYYYY&E&&OEEEEOOEEEEEEEOOEOo&OO&&oYYoYoOO&&oo&&&o&&EEEEEEEEEEO
OEOOoOOoYY&YYYo&&&O&YYY&EEO&YoYYYoYYYYYYoOoYo&....5555555555555555EOooo&OO&OOOEEEEEEEEEEEOOOOOOE&Y&EEEEOE&&YY&&OOOO&.Y&O&EEEE5EEEO&o
&&OEEO&O&&oYo&&&YY..oooo&&EEEOEE&&.EOYoO&&O&Yo....YY.....&55555555555555555EEOo&&&&OOOEOEEEEEEEEEEEEOOEEE55O&YoO&Y.YYYY&oY.YYooooo&oOOo&O&
&O&&&OOOOooY.YoOo&Y&&OOOOEO....O&&oo&.....Y&Y...&..Y.O55555555555555555EEEO&OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEEE55EO&&oYY...Yo.Yoo&&OO&OEO&YOOOEO&
YYYYoO&O&&oooYYoYYoO&&&&ooooo&ooYYYYooo.ooYo..YOo&......ooO...oE5555555555555555EEEEEOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEEEEE5EOoY.YYY&EEOOEOO&&&oOoOO&&O&
&&oo&OO&oO&O&&o&OOOO&&&OOo..YYYYY..Y&o..oY....Y.....&OO555555555555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE55...&OOO&&&&&&o&&OEOooooEO&
YY&oooo&&&&oO&oo&&OOEEEOYYY&.YYYooY&OE&..oOO&Y.Y......o&Y..E55555555555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5E.YYoOOO&&&o&o&EEOEo&&OEEOY
o&o&&oYO&&YYoOOOoOOEOo&OEO&OY..Y&&YoO&OOYY&&Y&OEY&o...&OYE555555555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEO..YOEEEEEOO&&oYo&&OOOEoOO.Y
&YYo..Y&Oo&OOOOOO&o&EEEo&&YoYYYY.YY.YYO&o.....o&OE5555555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE&&Y..YY.o&O&ooYoYo&&OO&OEEE&YYE&
Yo&&Y&&&o&oooEEEOOY&&&&OEOYooOO&Y..Y&OOo.....&o.oE55555555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEO&&Y.oY..YYooY.&YOOOO&oYo&o&oYEEO
YoOOOooY&O&&&oOYYo&o&&OYoOEEOEEOOEE&ooO&..........Y&o&YE5555555555555E5EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEoY.o&oYYYYYYYYoo&EEEEEEEOO&oEOE&oEEO
&OO&o&&Oo&o&&.&YYY&&&&oOEEE5EEEOEE&&EEEEo........EO&Y...oOE55555E5EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE&oYoEEO&&&&YYY&oY&&O&&o&&O&&EEEEEOOEEEEEEEO
oOo&O&Oo&&&YYY.YYY&OO&YO&&&OOEOEOEEEEoYY.YO..&O&.YoY.....oE&&55555EEE5E55555E5EEEEEEEEEEEEEEEEO.YYYoooooYYYo&oo&o&oOEEEEEEEEEEEE&oEEEEEE&
oY&OOO&YYoYYoY..Y&&oYYYoOoOOOoo&OEEEEE&Y....YY.......Y....&EO5555EEEEEEEE5555555EEEEEEEEEEEEEOoooYYYoYYoooooYY&&OEEEEEEEEE&OEEEE&OOEEEEE&
&&&&ooYYYYYooY..oo.o&oOE&oOEEEEEE5EYYoo.&oOO&&.o..o.......OEE5555555E55555EE55555555EEEEEEEEEEO&oooYYoO&&&oYY.o&Oo&OOO&EEEOOEEOEEEEEEEo&OEE&
&O&ooYoooooo..Y...YoO&&OEEEEEEEOoo.YOOOOOYOoY..Y..Y&EE5E5555555555555555E55555555EEEEEEEOooO&ooo&ooo&o&YE55EO&ooooooo&&EEEOEEEOEEOE&EEE&
OEE&o..o..&...Y...&EOoYYY&EOEEEOOo..YoY&EEo&YY.....YY..YoO5555555555EE5555555555E5555555EEEEEEE&&ooYo&&&OoooY&ooO&ooYoYoo&&&o&&o&&&&oo&EEEOEO&
EEEOO&oY.&oY..Yoo....oYO&YO&OEEOEEE5EE&YoY.YY&OY.YoYYYoE5555E5555555555555555555555555555EEEEEYY&&O&Yo&OOEEEEOOo..Y&oOOOOOEO&&OOOO&&&&O555EEEEO
Ooo&oY&Yo&&Y...YYY.o&Y&Y&O&oo&&&&oOO&EEOY&&Y.YYYYY..Y......YYYoYo..&OEO&OEE555555555555555555555555555555E5EEEEoYYYYYo&&OEO&oY.oOEE&oYoO&OOOEEEEEEE&O&5EEEE55EO
&&Oo.YoO&oYY...Y.ooYOO&&oOOYYOooYoY&.....Yoo.......Y..YYoO&.YOEEoOE55555555555555555555555555555555EE5EEEYYY&YoOoo&&oO&o..Yo&&YYEEEEEOO&OO&OOEEEE5EEEEEO
OEO&&&YYY&Y&&YY..YoOo&&ooYo.oOEOOOo&YYY.&OOoY....o...YoY&OO&YooOEE5555555555555555555555555555555E5EE5E&o&o&O&&&oOO&oY..Y.Y5EEEo.OE555E55EEEEEEEE&
ooY&O&Y&&o&OOooYY&&ooY&YOE&OO&&Y.oOYo..o&&YYY...Y.oo&OOOO...YoYY&EEE55555555555555555555555555555555555EEOYooooYooOOO&E&oYYYo.....YYOOY&OoEE55EEoEEEEEEEOO&
oYYOOo&OOEEoo&&YOOYoo.....o&OY&&YOEo...oO&Y....oo&OEEOOoY...YO5E5555555555555555555555555555555555555EEYY&YoYYYYY&&Y&&&&Y.&&Y&oOEEEEEE5EEEOOOEE&
oo&OE&&OEEE&O5EEooYooOO&Y..O&OEOOE&EOOY..YYY...Yo&&OOEEO&..oooo&EEE555555555555EE55EE5555555555555555E5EEEOo&&&&oooo&o&o...&YoYOO&EEEOEEEEEEEEEEEEE&
O&&&EOOEE5E5EEEEEoYYOoY&o....YoY.o&Oo.oOo..o.Y..........Y&&OOOEEEOOOo.Y.YoOOE55555555555555555555E555555555555555555EEEEEEEOO&&&oooo&oY.....YYEOo&EOEEE5555E555EEEE5EEEEO
EOoY&YYOOEEEEEEE&O&YOOO&..YOo.OY.........Y.YoYo&&OOEEEEEOOo.OEE55555555555555555555555555555555555555555555EEEEEEEEO&YYoYY.YYYYYYOoo&ooY&EE555EEEEEEEEE555EEEO
EO&oo&&OOEEEOOE5OooEE&YooYYoOE.Y...YYY.YYY.....Y&oo&&&&&&&&oY.YoEE55555555555555555555555555555555555555555555555EEEEE&YYYY....oo&ooY..ooOOOEOOEEEOEOEEEEEEEEEEEEEEE&
&&O&E&&oOY&OOOEEOOOOOOo..YY.oO..Yo....Y.Y&YYo&OEOOOOO&Y..Y&OEEE55555555555555555555555555555555555555555555555EOY...o&OOOE&..YY&EEEEOOOEEEEE555EEEEEE555EEEEE&
YoEEE&OEYOYoOEEO&&EYo&.YYYoY..........YYYY&OOEEEEEEEEOoYo&&EEEEEEEE555555555555555555555555555555555555555555555EE&..oo&OEEO&YYoYoOE55EEEEOYY&EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE&&
&OEE&EEYYooEOOO&OEOoY.YOEEEOoY..............Yoo&OEEEEEEEEEEEEEEEE555555555555555555555555555555555555555555555555555555EEEEEo&OEOoY&oY&oYYYYOEEO&EEEEEEEEE5EEEEE&EEEEEEEEEEO&
EEEEEOoYYooOEEOO&YOOYo..o.EEEOOOO&Y............o&OOEEEEEEEEEEEEE5EE5555555555555E5555555555555555555555555555555555555555555EEEo.o..YYo&OEE5555555EEE555EEEEEEEEEEEEEEEEEOE&
EOOYYY&O&ooOOOEEYoYEYoO&YYo&E&&&OEO&Yo.......Yo&OEEEEEEEEEEEEEEEEE5555555555555EEE5555555555555555555555555555555555555EEEEEEEEEE&OoOE5555555555555EEEEEEEEEEEEE&EOEEEOOOO&&Oo
EEOo&E&YOEEO&Y&EEEOooo&ooYOOO&&O&YYYoo....Yo&OEEEEEEEEEEE5EEEE55E55555555555EE55555555555555555E5555555555555555555EEEEEEEEE55EYoOE555555E555E5E5EEEE&EEEEEEEEEEEOOEEEOOO&&OO&
EEOO&&&&5EEOE&E&O&OOEEOOY....EY&oO&ooYY&..........YoOOEEEEEEEEEEOEEEEO55555555555555555555555555555555555555555555555555555EEEEEEEEE5EEEEEOE5555EEYOEEEEEEEEOOYEEEEOOEEEEEOO&&OOOOOO&&
OOE55OYOOEEOE5O&Oo&YOEE5EoY&.o.YOEEO&&o..........Y&OOEEEEEEEEEEEEE5EEEE5555555555555555555555555555555555555555555555555EEEEEEEEEEEEEEE5EEEEEo.YY&EEEEEEEOOOOOOO&YOOO&&&OOOOOEEEEEOOo&
EEEEoEEE&&EEEEO&OYY.OEEEOO5EE&..OEEEEOo.............Yo&OEEEEEEEEE55OOEEEEEEE55555555555555555555555E55E5E55555555555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEOooOo&o&oOOOO&oO&Yo&&OOOOEOOEOoOOYOOOEEEEEEEEO&
EEE&OOE&oEEOEEEEOoYY&&..oEEEEo&EEEEoY...YYY&OEOEEEEEEEEEEOOOO&OEEEEE555555555555555555EEEEEEEEEEEOE5555555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEE55EEoYoo&&&EO&&ooEOoOOEEOEEOOOO&&OOOOEEEEEEE5555&
EEEOOE&&OEEo&oEE&&.&&.OEE.YOOOOo....oYo&&&oYoOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEEE555555555555555EEOOEEEEEEE&&&OEEEE555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE55555555OYoOEOO&&O&EOEOOOEEOYOEo&OOOEOEEEEEEEEEEEEEE&
EEOOE&Yo&EOoEEEOOYEOYY&OoY&&YooY...o&OOOOOOEEOOOOOOOEEEEEEEEEEEEOEEEOEEEEE55EEEE555555EEEoYo&O&OO&YYYYooo&&&ooOEEEEEEEEEEEE555555555555EEOOo&EEEOE&OEOo&EEE&OY&EE&EEEEEEEEEEEEEEEEE&
EEOE&oEOEEEEEOoo.&O.YYYYYoYYo&OOOOOOEEO&O&&&OOOOOO&o&&OEEEEEEEEOEEEEEEEE55E5555E5EoYYY...&oY.o&o&OOEEEEEE55555555555555555EE&&E5E&.oOEEEEo.&EEEEOEOE5EEEEEEEEEEEEEEEEE&
OEoo&YoOOOEEEEEEO..&Y&o..YYYY&OEOEEEEOO&&ooooYoooYYYoYoEEEEEEO&OOOEEEEEEEEEEE55EEOO&oo......Y.....oOOEEEEE55555555555555555EEEOOEOoEEEEEEOEE555EE555555555EEEEEEEEEEEEE&
O&o.&OOYOEOE&EEo.Y.Y&&YYY&&&o&OEEEEEOoYYYYoYYoYY&&&&o&&&&&&&&OO&EEEEEEEEE5EEEEOEOO&&Y..........Y&OEEEEE5555555555555555555E5EO&EE5E55EEO55E5555&O55555555555EEO&OEEEEEE&
OOYOOo.&OO&.oO&.oYo.YOEEEEEEEEOooYYYYYYYoYYoooYYYYYYoo&&EOEEOEEEEEEEEEEEEE&ooOEEOO&oYoo&ooYY.....YYoOEEEEEE55555555555555555555555555EOE5EE&EO5555ooE55555555555E&E5555EOEE&
O&oOo&&&&OO...Y..o.Yo&E5EEEE&oooYo&oOOOOOO&EOEOOOOOoooYYoEEEEEEEOOEEEEEEO&oYo&OEOOOOO&OO&oY&&YYY&OEEEEE5555555555555555555555555555&YYEEO&OEEEE55EE555555555555EE55555EE5oY
EEEEEEo&EOoo.&YYo...Y.OEOO&YYYo&ooooYoo&ooYYYoooOO&OEEOEO&Yo&OEEEEEEEEEEOoooYoOOEOEOEEEEOOE&OOEEEEEEEE5E55555555555555555555555555E5E&Y.&EEO&EOOE5555555555555555555555EEEEEO&
OEEEEEEOEOOo&YooOYY&Oo.YYoYYYYYYoooO&OOEE&OEOEEOOEOOo&oOOEEEEEEO&o&OEEEEEEOoYYYYo&OOEEOEEEEEEEEEEEEEEE55555555555555555555EE5E55555EEEEEOOooY&YEEE5EO&E555555E5E55555555555EEEEEo
o&EEEEEE55oOO&YY..YooO&o.Yooo&&&OOOOEEOEO&&OoOO&&&EEEEEEEO&OOoEOEEEO&OEEEEEO&&&oYoo&&EEEEEEEEEE55555EE5555555555E555555555E5EEEEEEEEEEooEOoYoO&EEOO55EOO5555555555EEEEE55EE5EEE&o&&
OOEEEEEEEEEEEOYYYooOEOY...Y&OE&&o&&O&OOO&OOO&&&OO&&oYo&o..Yo&&EEEEEEEEEEO&O&EEEEOEO&OEOOoooYoOEEEEEEEEE555555E555555Eoo&E5555555555555E5EEEEEEEEO&OEEEEEoEE55E55555E5EEEE55555OO55EE5EEE555&
EE&EEOEOEEEEEOEoYoOEOO&oo&&ooooYoYYYo&ooYoYYY....oOEEEEEEEEEEEOOoEOEEEEEEEOO&oo&EEEEEEEEE5555555EoOO&&o&E555555555EEEEEEEEEEEEEEEEOEOY&EEE555EEO555O&oYOE5555EEE&5555555EE5E&
EEE&OEOEEEEEEE&YOOooOEEEEE&Oo.&O&OOOOEEO&ooooY...oY&EEEEEE5EEEOOOOOEEEEEEEOOOEEEEEEOOoYooYYY..YoEE5EE5555EE5E5EEEEEEEEE&E&EEE&&OEEE5EEE555EEEOo&&EEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEE&
EEOEEEEEEEEEEEEEEEOYYoY&OEEEEEEoo&o&&OO&o&OEE&oY.........YY&OO&OOEEOEEEO&&Oooooo&oooYYoYYoY..Yo&O55EEE&&EEEEEE55555E555EEEEEEE5EEEOEE5555EEEEE5OYYYEEEEEEEEEEEEEE5555EE&&O5&
EEo&OEEEEE&OEEEE5EEEo&OooEOEEEEEEE&&ooooo&O&oooooo&YYYoYYooYYoYYoo&&oooYoYYYY&&&&OOEEOEOO&OEEEEOEEEE&YO5E555555EEEEEEEEEEEEEE55E55EEEE5EEE5555E55E5EEEEEEo.oEEEo&EEEEEEE5555555EYEEE&
EE&O&&EEEEEEEOEOEEEEE&O&o&EEEEEEEEOOEO&Y..Y&YY&OOOEO&ooooO&o&EEEEEEEEEEEEEOEEEEEEEE5EO&&OoOEEEEOEOEO.oOE55EEEY&EOEOOO55EEEEE&&E555O55555555555555555EEEEEE&O&OEEEE55555555555555E55E&
EEOEOEEEEEEEEE55EEOE55ooOEO&&EEOEEEEEEE5EEEEEOOO&oo.....oYoOOEEEEEEEEEEOOOEEEEO&oYYYEEOOOo&EEO&OE5EOYY&OO&OOEOo555EOO55555555555555555EO.YEE&OEEEEEEEEE5555555555E55E&
EEE&OEEEEEEOEEEEEEEEE&&Oo&EEE&OEEEOEEO&EEEEEEEEEEEEEOY.......Yo.ooo&&o&OYYo..o&&o..YYEEE&oOOoY.Yo.&EOE5555555555555555555EEEEo&OOOEEEEEEEEE55555EEEEE555E&
EE&EEEEE5EEEEE5EE5EEEEOO&ooEEEEEEEO&OO&OE555EEE55EEEEEOOO&oY&oYoY..Y&oY.....o&o.&Eo&oOEo&Yo&&O55EEEEEE5555555E5555555EO&.&&EEEEEE55EEEEEEEEEEEEEEEEEE&
EE&EEE5E5EEEEEEEEEEE55E5Eoooo&EEEEEEO&OOOEE5EEE555555EE&o&OOO&oOOOEEEEEO&o&&&ooYo&&&ooY.......YoY.&&Oo&&ooo&Y.&EYO555555E5OE555555555555555555Oo..oOEEE555E5555555555555EE5555E&
EEOEEEEEEE5E5EE55E5EEEEEEEEOoOEEEE&oooOEEoo&o&&EEEEE5EE5O&ooYOOOEO&OOEOOO&oY&OEOY&YYYYoo&&Y.YYYY..YEEEE&oOooEO&OO&o..&E555E5555EEEE555555555EEEEEE55YOEE55555555555555555555E55E5E&
&OEEEEEEEE555E5E5EEEEEEEEEEEOoOOEEE&&oYYYYYYO&oo&OEEY..Y...Y&OOOooYY...Yo&OEEEEEOYoYO&oO&oo.o&EOEEEEEOEEoYE5555555555EEEEEEEo.YE5555555555555555555EEEEEEEEEE&
O&O&OEEEEEEEEE5555555555555E5E&&EEEEOoOOOYoOY.YY..YOOOYY..oOY..ooOEE&&oOo&&o..YYYo&OEEOE&oEEOY&OoEEYYY.YEE555555E5EEEEEEEEEEEO&5EE555555555555555EEE&OEEEEEEEE&
Oo&Y.Y&EEEEEE55E5555555555555E5&oEEEOEYO&EOOOYYoooo&YoYoo..YoYY...Y.....oY..oooYY&EEEE&.oOY&Y&oEEE&&EEE5EEE55EEEEE55EE55555555OE5555555555555E5&OEE5EEEE5E5E&
o&Y.oo&EEEEEEEEEE55555OEEEEEoOEEEEOOoOooooooO&oYo&&&O&oYYY.....Yo&OOEEEEEOOO&&&&OEEEEEEEEO&oYYOEOE&YYY&&EEEEEEE&oOEo&&5EEOEEEEEE5EEEEE5EEO555555E5EEEEEEEEEEOEEEO&EEEEE&

Fichier généré par IMG-TXT avec les parametres : Gamma = 14, Palette = 11, Taille du texte = 107 x 191 caracteres.