Ce fichier doit etre lut avec un navigateur qui supporte la police Terminal ! c'est le cas d'Internet Explorer mais malheureusement pas celui de Mozilla.
Si vous voyez autre chose que des espaces entres les guillemets (des par exemple) ici : "", vous ne pouvez pas voir ce fichier correctement...
Utilisez alors un autre format de fichier (BMP ou TXT).


OOOOOOOOOOOOOOOOOO&&&&&&&&ooo&&oYYYYYYYYYoo&OEEEEEEEOoooooo&OOO&EO&&EEEE5EE55EEEE55EEE55OOOOOOEOEEEEOOO&&OOO&oo&EEO&O55OOO&oOoYYo&OOE5EEO&&ooo&o&o&OOEEEEEEEEOEEOOOEEOOEEE555E&&&&&&&OO&&OOEE
OOOOOOOOOOOOO&&&&&&&&&&&&&oYYooYYYYoOOEEE55E&&&&oo&EO&EOOOOO&OEEEOOE5EEOEEE55E5E5EE&O&&E&&EEE&&OOOoOOo&&&OO&&&OOOOEOO&oYYYYo&OEOOO&oYooo&&o&OE5E5EEEEE5EEEEEEOEEEE555EO&YYYYooo&OOOEEE
OOOOOOOOOOOO&&&&&&&&&&&&&&oooYYoooYooYo&EE5555EOoYoOO&OE&OO&&OEOEEOEEOEEEEE5EE5EE5E5EOO&O&Oo&O&o&o&OOOOOEO&&Yoo&OOo&OO&&O&&&O&o&&&OEEEO&OOOOO&OOEE55EE5E5555EEEEEEEE5555E&oYYYYYoo&&OEEEE
OOOOOOOOOOO&&&&&&&&&&&&&&&&ooYYYYYYYYYYYYoOE55555O&o&&&OOEOO&OO&OE&&O&EEEEEOEEEEEEE5E55EOO&EOO&OO&OOoOO&OoOOOo&EOYooYoO&EOOO&E&oYooooYYo&OOOEEEEEEOEEE555555555555E5EEEEE5555OoYYYYYYYYo&&OEEE
OOOOOOOOOO&&&&&&&&&&&&&&&&ooooYY...YYooOE555EEEEOoo&oOO&oEO&OO&OOO&OEEEEEEEE5EEE5EEEE&&OOE&OYO&E&YoEOE&o&ooEO&&YOO&&ooY&EEOOO&oYoYYo&o&&&&&EEEE5EE5555555555555555E55EE555O&oYYYYYYo&&OOOO
OOOOOOOOO&&&&&&&&&&&&&&&&&&&oooY....YYoOEEOEOOEEEO&&ooO&O&OoO&&o&OOOEE5EEE55EEEO5EEEEO&&EO&&&oO&&oYEOOOO&&&&o&O&&YOo&&&OO&&&&&oooooYoYo&O&o&&EEEE555555555555555555555555OoYYYYYYYYoo&&OOO
OOOOOOOOO&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&oo....Yo&OEEEEOOOOEOo&o&O&&&&&&oOOOOOEEEEEOEEEEOEEOEOEEEO&OE&O&&o&&&EO&OO&&&&OOoo&&oo&Oo&OYY&&oo&oo&oYYoOOOO&&&&OOOEEOEEEO5E55555555555EEEO&oYYoooYYo&&OEEE
OOOOOO&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ooYYY&OEEE&&o&OOOO&&OO&YY&&&YO&&&EOEEE5EE5EEEOOEEEEE5OOEOOE&OE&oO&EOo&&&oO&o&&YYYo&&ooYo&ooO&&&Yoo&&ooo&&&&OOO&&OO&OOoo&OEEEE55555555555555O&oYYYooooo&OOEEE
OOOOO&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&o&&&&&&&&&&&OEEEEOEEOOOo&&o&oooooY&OoOOEOOOOE5EEE5EOEOEE5EEEEEE&OOOOO&EOooO&&&&ooY&o&OYYYo&O&&OoY&OO&OOEO&oY.o&oYYY&EE&&o&&&O&&&OOOEE555555555555EOoYoooo&OOEEE
OOO&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&oo&&&&&&OOEE555EEEE&o&EEO&O&Y&ooYYoYo&&&OOOOOO5E55EEEEEEOEEEEEOOOO&OEE&OO&o&E&oYoO&&oYooYYoooOO&&oYY&&&EO&&Oo&oo&oooYoo&&&&&YoooYo&&OOOE55555555555E&YYooo&OOOOO
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&OOOEE555EEO&OOOo&O&&&o&&&o.Y&oY&Oo&o&OOEEE55EEEEEEEEEEEEOOEOOO&oOEOOOO&O&&&Oo&ooYYY&o&YYoYYo&oYY&OO&&OEOo&&&YYYYYoo&&&o&oYoo&&&oo&OEE5555555EE&oYYYYYoooo&OOE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&o&ooo&&&OE55555EEO&&O&&EO&&OOoooYYYo&OY&O&o&oOOOEEE5EEEoOOEEE5EEOOO&Oo&&&&OOOEOY&OEOoYYY&o.Y&&oYOoY&O&oO&OOEO&OOOOO&&YYYYooO&ooYYYYo&&OE5555555EOoYYYYYYo&OOO
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ooooo&&OEE55555EOO&&OOOOEO&&OoooYYYYYoo&&&&&OEOEEEO5EEOOEO&EEOEEOOE&&&&OOO&oOoOOOOOOOoYY..YoYYoo.Y&&oYo&&E&o&OOoo&EO&&&oY..YYoo&&o&&&&ooo&OEE55555EE&oYYYYooo&&OOEE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&o&&oo&oo&&OE55555EOOOEO&&&&EEO&ooYYooooooooY&OEoEEEEEEEO&EEOEEEEEOOOo&OO&O&OOOO&&&OOEO&oYYY&&&&ooYoY&OOEEOOEEoYoOOEO&oYYYYYYoYo&oYoYYO&&OE5555EOoYYYYYYo&&OOOE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ooo&&&OE555EEO&OO&OOo&&OO&oYYYYYo&&oYo&Y&&OOOOOEE&E5EEOEEOEEEEEO&&&&&&o&EoY&&OO&oo&OO&oo&O&&ooYYoooYY&&OO&EE&&OOOEOOOOEEOoYYYYYoY&&oYooYYYo&OEEEEOO&&oooYYo&OOEE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&o&&ooo&&OE5555EO&&OEEOOO&oOE&&oooYoo&o&YY&o&oEOo&E&ooEE5EOO5EEOOoooOO&&oo&&oYoo&&&OO&OOo&EO&OOoY&O..YYY.Y&EEEEEOOEEEOEOO&&&oooYYoYYYoYoYYooo&OEOOO&ooYooo&&OOOO
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&o&&&&OOE55EOOOOOEOEOOOOoOO&&ooOoYYY&&OoooO&&&O&YoEEOOOO5OEOE&oYooYooo&OYooYY&oYYoY&ooooooYo&O&Y...YYYY..YoOEEEEEE&OOOOo&&o&oO&oYo&&YoY.YoooooOOEOO&oYYYo&&OE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&OEEEEOOEO&&&OOOOO&O&o&&ooo&&oYoo&O&YE&O&OooOEEOEEOOEOE&&YY&YYYooYYo&OO&YYo&&o&OEO&Y&&Y..YYYo&oYYYoEEOOEEEOO&OOEOOO&ooYYYoYYYYYoooooo&OEO&oYYYY&&&O
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&OOEEE5EOOOO&&&&oo&&oYooooYYo.YoYo&O&O&O&Oo&EEOOEOEO5O&oY.Yo.YY..o&&Yo&o&ooo&ooo&&YYYY&&YYYYYYYYoOEEOoOEOE55EEEOO&YYYYYYYYooYooYo&&OEOO&oYo&&O
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&o&&&&&OEEEEEOO&&&OOo&&&oo&&&&OOooY.YoY&&Oo&&OoO&&E&EO&&&OO&oY.oYY.YY.YooYYo&&&o&&oooYooY.Y.oo..Y..YYooo&&oo&&oOOEEEEEEO&oYYYYYYYYooooo&ooYYo&&&OOO&&oYYoo&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&oo&ooo&OOOOEOEE&&&o&&&Yo&&o&&O&oooYYY.YY.Yo&O&&&Y&o&OEOO&&OOE&YYY.YYYoYYo&oYY&O&o&&YooooYYYY.....Yooo&&&o&ooOoooOEEEOOEOOEEEO&&o&YYYYYYYoYYYo&&OOOO&oYYYYo&
&&&&&&&&o&&&&&&&&&&&&&&&&OOOOOo&o&OO&&oo&&&o&ooooo&&Y......o&&&Yoo&o&EOEE&O&OOY.Yo.YYY.YYYoYYYYoYoo&&oo&oYYYY.Y.YYYYYo&oYo&OEEE&&EEE5EEOOO&ooYYYYo&&oYYYYo&&&&ooYYYo
&&&&&&&&&&&&o&&&&&&&&&OOO&YYY&O&OOO&&&oooooo&O&&oYo....ooo&&OOoEOE&oo&oo..o..YY..Y...........YYY&&o&oYYoooYY..YYY&&&YYooYY&EE&o&ooOOEEEEEEO&&oYYYYYYYooYYoooo&&oYYYYo
&&&&&&&oo&&&&&&&&&&&&&&&&oYYo&&&&&oOOooo&&&OOOOOO&YoY...oooYYoE&o&EEY&Oo.Y..oY.Y......YYoooY&OY...YY.YYoo&o&Ooo&OEOOEE55EEEOoYYooY.YooooYooYoY&&ooYY
&&&&&&&o&&&&&&&&&&O&&&&&OoYYoo&OOO&&&o&&&ooooOOOO&YY....ooOoo&OEoOEOYO&o....YY......oY&&Y&&o.YY.YYooYYo&ooooOO&&OOOEEEEOO&&oYYoooYoYYoYYYYYo&O&&oYoY..
&&&&&&&&&oo&&&&&&&&oooo&oo&&&&&OO&&Yoo&OoYoo&O&oYoY.......oY&Yoo&&&oOo&.&Oo...YooYYY........YY&&&oY&&&Y&Y...YYoooo&&&&&O&YYoOOEEOEEOOO&OO&&OO&oY..YYYYYoooYY
&&&&&&&&&o&&&&&&&&&oYYYYYYo&OOOOOOo&oooooYoO&&oY........Y&Y&O&&ooYOYEo...Y.........YoooYYoYoo&ooYYYYY&&oo&oo&&&YYOOo&O&OOOEOEEO&&OOO&&ooYYYYYYYooYY
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&oo&oYYYYY&OEEOOOO&&&&&&Yo&ooY.........&ooY&&YoooYoYYOY.oYYY..&OEEEEO&&o&oY..Y&&oooo..YY..YYoo&o&&oooo&&YY&o&&OOE5OOEEEO&oO&&&oYYYYYYoYYoYYooYooY
&&&&&&&&&&&&&&&&ooYYooYYYYo&OEEEE&&Oo&oYY.....Y&oooooY.ooYooEY.....Y&E55555555555EEOYYYYYYY.YYYYY..&ooO&&O&&&&&&Yo&&&OEEOO&oooo&&&&&&oY.YYYYYY
&&&&&&&&&&&&&&&ooooYYYYY.YooOEEEoooooYo&&Y..YYYooYY&OO&&&Y.o&Oo&&OY....YY....YO5555EE55EOOE55555&oYY.Yooooo&oYYooooYYY&&oo&Y&o&&O&&&&&OOEO&&&&&&ooo&oYYY....YYY&&oYY
&&&&&&&&&&&&&&&oYoYooYoYY&EEE5E&ooooY.o&Y....Y&Y.oOOYYO&YY&ooo&O&..........oE55555O5EE5EOOE555OY.....ooo&OOO&YoYoo&oYo&OoYY&oo&o&EOOOO&&&O&O&&&&oo&ooY....YYYYoY
&ooooooooo&&&ooYoYYooooY...YoO&E555EE&oooYoYYYo&&ooYoYo&&Yo&YYOY&O&o.....Y&E55555E&OEEO&&&E55Oo..o&&EEOO&Yoo&&OOo..Yo&&O&o&ooO&oOEO&OEOOo&&O&oooo&o.......YYooYY
ooYYYYYYoo&O&&oooYYYYYYYoo&&&OE55EOoooYYooOE55555EE&..o&&YooO.o.Y&E&Y..Y....YE55E55555O&&&oo&E5EO..Yo&&&&&E&o&YYY&o&OEEO&o&YoOO&&EOOOOOOooo&&&&o&oY.....Yo&&o
ooYYYo&&&&ooY.YY&&&oYo&&OOEEOOOooo&ooYo&555555E5Eo.Y&&ooooY&YY.&OY...Y&E55EE5555EEO&OEEEEo..YoYo&OO&&O&YOEO555EEO&&O&OOOEEEOOOOO&&ooYY.....YYo&
oooYYYoo&&&&oooYooooooOO&&OOEOEEO&o&OO&o..YE55EE5EEE&oYOoYooYY.o.&Y&o..&EEEEOE5E5555555EEO...Yo&o&OoYo&O&&O&&OEEOO&OO&&oYo&OOEOOEEOO&oo..........YYYY
oo&&&&OOOO&&oYYYYYooYYYoo&&OE&oOEEE&oOOoY&5EOOO&O5&Yo&oYoYOYo&Yo...YOEEEOOEEE555555EOo.Y&o&&OEEOO&OEEEO&OOOOO&&&oYYo&&&&&&OOO&&o&oY......o&o
oo&&OOOO&oY...YoooooYYoo&&&O&&&&&E5EEOOY..YEEEOO&EEEYo&&Yo.oYooYYYoo...Y&EEEOOOEEEEO&&oY...oooo&&o&oYOEoYo&&oooYYYYYo&&&&OOOOOO&&oYY.....Y
o&&OOOOO&&oYYYYYoo&OOOOOO&&&O&ooOEEOEo..oOE5EEEEEoYOYYYYo&YY&Y.Y&oO..oYYoEEEEO&Y...Yo&oYYo&YY&&YYY.YYoooo&OOO&&oo&&&oYYYYYYYo
o&OOOO&&&oYYY...Yo&OO&&o&&&O&O&&OEEEOOY...YEEE5555oo&oY.YoYYYYY.Yo&Y.YYooYo&Oo................Y....Y&&&YYYooooo&OO&oYYYoooYYoo
&&OOO&OooY......YYooo&oo&&&OOO&&&&&OOO&Y..YEEE5EEo&oooY.YY.YYY&.Yo&oYYYo......Y.....oo&O&ooYY&OOO&&oYoooooY..YYo
&&&&&&ooYYY....YY&&&o&O&oo&OO&O&oYoYY&.YY&E&Y&oYYY.YYYooY....YYYYY.........YYYYYo&&&oYo&O&O&oYYYYYY
&oooooooooY.....YYYooooooo&&o&oo&Yo&Y.&Y&YoY..Y..YYYYYY..YYYoY..............YYo&OEEE&o&O&&&&oYYYY
&ooYYYYYYY....Yooooo&&oO&oooYY.YY.......YYY&ooYYoY.oYY.................Yo&OEEEEEOOOOOooYY
oooYYYYYY..YYo&&o&ooo&o&YoY...........YoY.YY....YYooYYY...............YYYYoo&OEE55EEO&oY....Yoo
YYYYYYYYYYooYYYYo&&OOOOooooYYY........Y...YYY.....YYYY....YYYYYYY.....YYoYYYoo&&&OEO&E&Y.YYYYY
Yoo&&&&oYYYYo&&&&&&&&oYYY..................YYY.....Y..........Yo.Y.......o&&O&YYo&&OE55EO&&o..YY
YYYooo&&o..YoooooYooooooY....o&Y..Y.......YYYY................Y....YooYo&o&oooYYoYoOEOO&YY...YY
Yoo&ooYY.YYoooYYYYoooY..Y&oY...Y........YYYYYY...........YYYYYY..YoYooYo&oOoYYY..YooY....Y
Yo&&&ooY.YoYY&&&oYYY.Yo&o..Y.......YYYY......................YYYYYYYooooYYYYY.....
..Y&OO&oooY....YY.Y..YoYY...........YYY..................Y&YYYYYYYYYYY......
..Y&&OOOOoYo&oYY...Y............YYY....................YYo&Y&YYoY.Y......
YY&OEOYYY.YYo&&&ooo&ooo....Y.......YY.............YoYoYooo&oYY........YY
YYYYo&OOoYoo&&oYYo&OOOOO&o.........Y.Y.....YooYooYYoooY....Y
Yo&&&OOOY&oY&EOYY&O&OEO&&oY..............Y..YoooooYYooY......YYYY
o&OOEEO&O&o&EoYYoo&ooYY.................YYYYYooooYYYYY....Yo
&OOEEOEE&oOEO..YYYYYY..........YoYYYY&O&oOooooY.....YoY
&OOEEE55O&E&Y....YoooYY..............o&oYYoo&OO&OO&o&Yo......Yo
oOOEEE5EE5&Y...Yoo&oYoooY......YY.....&&oo&&YoO&OOO&&ooYY......o
o&OEEE555O&&.YYoooYYooY........YYY....YYoo&&&&&o&O&&&O&&YY.oY...Y
o&EEE555EEEYYYY...YYYYo&&oY.......YYYY......YYoooYoO&o&&&ooOo.Y...YYYY..
o&OEEE555EooYY..YYooYYY.............YYY..........YYY&o&O&oYY&YYoo.YY.YYooYYo
&OOOOEE55E&ooYYYYYoYoYoYYYYYYY..........YY................YooYo&ooYYYYYYY..YY.oYoo&O
OOEEEEEE5EOOYooYYYYooYooooYoo&ooY.....Y..................ooooooYYYY....YoYY&o&&E
EEEEEEEE5EOOEoYYYY&oYYYYYYoo&&ooYYY......................YYYYoo&&oYoooYY.Yoooo&&&O
EE55555555EOO&o&oO&YoYYY&&o&&&ooYY......YYYYY..Y......................Y.YYYo&oYY&&&YoYYYo&&&&OOO
OOE5555555EE5OOO&&YYYo&o&&&&&Y......YY...........YYoY........................o&oY&o&&O&&O&&&YYoY&OOOEE
&&OEE5555555EE5O&oYYYYoooY&ooYYYY..................YoYYYoooo..........ooYooo&OE&OEE&EE&OOEOOEO
&OOEEE55555E55E&&oYYYY&&ooo&oYYYY......................YYYoYYYY............YY&&&O&OOOEOOOEEEEEOEEE
OEEE5555555555EO&Yoo&O&oo&&&ooY.......YoYY........YYY....Yo&O&EOOEE5EEEOOEEO&OO
OE555555555555EOoo&OEO&o&&&&ooooY...YYoo&oo&oYYYY........YoYYOOOOEEEOEEEEEEOOOO&&
&OEE5555555555EEOEO5EEOOOEE&O&oYYoY.....Yo&o&&&&&&&&&&oooYY...........YYoooo&OEEEE555EEEEEOEEO&&
&OEE55EE5555555EE555EEE555OEE&oYoYY..Yoooo&&&&&OOOOOOOOOO&oY..YYYYY.......YY&&ooOOE5EEEEEEEEEEOOOEO
OEEEEEEEEE555555555E55555EEEE&&&oYY.o&&&&O&OOOEEEEEEEEEEEOO&Y..YY.Y......Yo&&oOE5E55E55555EOOOOEE
EEEEEEEEEEEE555555EE5555555EEO&&oYY.&&&&OOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEOo..YYYY...YYYYoOO&&E5555555555EOOOOE
OEEEEEE55555555555555555555EEE&&YoY.....&&&OEEEEEEEOOEEEEEEEEEEEEEEO....Y......YY&ooOoE5EEE555EE5555EEEOEE
OOOOOEE555555555555555555555E5EEO&YYY...&&OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEo.....YYoYY...ooO&&EOE5555555EOE5555OE55
&OOOOEE5E5555555555555555555555EOOo&o.oOEEEE55E555EEEEEEEEEEEEEEEEEEO..YYY.....Y&&EOEEE5555555EOOEE5EEEEE
&OOEEE5555E55555555555E555555555O&O&YEE5E5555555EE555555555EEE5EEEEO......YY&OoY.....YoOOEEE5555555555EOOEEEOOO&
OOOOEE55555E5555555555EEEE55EE5EEO&&oYoEEEE5555555EE555555555555EEEEE&..Y.oooYo&&&&&Y......Y&&EE5EE5555E555555OOEEOOO&
EEEEEE5555555E5555555555555EE55EEOOO&&&&EEEEE555555555555555555555EEEEo..&&oo&O&&oY........Yo&O&OE55555555E555E5EEOOEO&&
E5555555555555E555EEEEEEEEEE555EEEOOOEooEE5555555555555555555555555EEO...Y..oo&O&&OO&oY.Y.YoOOEEE555555EEEE5E5EEEEOOE&&
E555555555EEEEE555EEOOEEEOEEE555E5EEEE&o55555555555555555555555555EEo...ooo&OOOO&oY.Y...YYoOEE55555555EEEOEEE5EOOOOOO&
E55555555EEEOEEEEEEOOOOOOOEEE55555EEOOooYE555555555555555555555555EEoY.Yo.......Yo&OEO&OOOoY........Yo&OEEE55555EE5EEEEEEEEOOOO&&O
E555555555EEEEEEEOOOO&&OOEEEEE555555EOEo.Y555555555555555555555EEE&YYYY......Y.o&OEEOooY.....YYYYYYEEEE5555EEEEOEOEEEEEEO&&EEO&
555555555555555EEEOOO&&&OEEE55555555EEOO&55555E555555555555555E&oYYYYoY..........YYo&oo&&&Y...........o&&OEEE5E5EEOOEEOEOEEEOE5EOOOOo
E55555555555555EEEEOOOOOOOEEEEEEEE55EEOEo&5555EE5555555555555EOooooYY.Y...........Yo&oYYY................YOOOEEE55EEEEO&EO&EEE5EOOEEOOO&
OEE555555555EEEEEEEEOOOEEEEEOEEEEE5555EEY.o555EE5555EE5555555Ooooo&YYYoY.Y....YooYY....................YYY&EEEEEEOEEOEOOOOO&OOEEEEOEEO&o
EEE5555555555EEOEEEOO&&&OOOEEEEE55555555E&.&E555555555EEEEE&ooooooYYoYYYY......YYo.........YYYY&&&EOEOOEOOOE&O&&OOEO&&OEEEEOO&o
5555555555555EEO&&&OO&&&&&&OOEEEEEE555EE5O&.YY&&OEEE5EEOOOOOEEEOO&OoYY&YY..YY....Y.........Yoooo&&&OO&Oo&OOOOEOO&OEEEOooo&OOO&&o
55555555555555EE&ooo&&&&ooo&&OEEEEE55EE55OE&..YY&OOOOEEEEEEEEEEEEOOOO&oooYYY......YY......YYY..............YYoO&&&o&OOO&&&OOE&O&OOOO&O&&oo&ooo&o
55555555555EEEEOO&ooo&&&&&&&&OOEEE55EE555EEE&..Y&&&OOOEOEEOOOOOOOEOOO&oooYYY...Y...YYYY..............YYYoY&&O&&o&OOOOO&OEOEOOEEOooo&ooooooY
5555555555555EEEO&&oYo&&&oo&&&OOOEEEEEEE5555EOY.Yo&&&&&o&&OEOOOOOOOO&&YYYY........oY.................Yoo&Y&&&ooo&&OOOEOOOEEEEE5EE&ooooo&&oY
E55555555555EEEOOOO&oYYoo&&&&&&OOOEEEEEEEE5555EoY.YYYY&OOEEEEEE5EEEEEEEEO&oYY..................YoY&oo&o&YYo&OOOOEO&EEOOOOEEEEOO&&&&&&
E55555555555EEEEO&OOOooYYoo&&&&&&OOOEOEEEEE55555EOYYYo.YooOOEEEEEEEOO&&ooooYYY...Y.Y........YYo&oo&&oYYoYo&OOOOOO&O&O&&o&&OOOO&&ooo
E555555555555EEEOO&&O&ooYYYoo&&&&OOOOOEEEE5555555O&&EOY....YooOOOOO&o&&&&ooo.............YYo&O&o&&YYYoYoo&OO&ooo&&&&&ooooo&&&OOoo
OEE5555555555EEEEO&&&oooYYYo&&&&&&OOOOEEEE555555EEEEEOYY..oo&&O&&&&&&&oY.........YY&&&&Eo&Yoo&o&&&&o&oYo&o&&Ooo&&&&&oo&o
OEEE55555555EEEEO&oo&&ooooooo&&&&O&&&&OOEEEEEE5EE555EOO&Y....o&OO&&&&oo........YYYoooooEoOooO&&&&&ooo&&oo&&o&O&&&&oooooY
EE5555555555EEEEO&ooooooYooYYYo&OO&&&&&&OEOEEEEEE555EEEEoYY....Y&oYYY..........YYYYoYoY&Yo&ooO&&OooYYooo&OO&&OOO&&&oYooo
55555555555EEEOO&&ooooooYYYYYYYoooo&&OOEEEOEEEEEEEEEE5EEE&o.Y...........YooooYYYoYY&&YO&&&&YYYYoo&OO&OOOOO&O&oooo
55555555555EOO&&&oooooooYYYYYooooooo&&OEEEEOOOEOOOEEEE555E&oYo..Y..................YooYooYYYoo&&&O&ooYYYYo&OOOO&&&&&&&&&oYo
5555555555EEO&&&oo&&ooooYYYYYYooooo&&&OEEEEOOO&&&OOOEE55EEO&ooYoo.....................YYoYoYooo&OOOooYYY&ooOOOO&oooooooo&YY
555555555EEOO&&&&&&ooooYYYYYYYYYo&&&OOOEEEEO&oooo&&&OOEEOEO&o&&YOo........................YYYYYYo&&&&&OoooooOO&OO&&O&oooo&ooooY
5555555EEEOO&&&&&&&oooooYYYYYYYoooo&&OOOOOOO&oo&ooo&&&OOEEO5OOOOE&YYY................YY.Yo&OOOE&o&o&&OOEEOO&ooooo&&o&&&
5555555EOO&&oooooooooooooYYYYYYooYYYYo&OOOOOOO&oooooo&&OOOOEEEEEEEOoYoO&Yo.............................YYYoYoo&O&OO&&&&EOOOEOOO&ooooo&oooo
5555555EEEO&&oo&oooooooYYYYYYYYYYYoooo&&&OOOOO&&oooo&&OO&&OOEE5EEEEOOOOE&&oY...............................YYoYoo&O&OEEOOOE&OEEOO&&&&&oooYYY
5555555EEEEOOO&ooooYYooYYYYYYYYYYYYoo&&&&OOEOO&&&&&&&ooo&&&OEEEEEE5EEEEEOEOYo...............................YYYYo&&&O&OEOOEOO&OOO&&ooo&&oooY
OOOOOOOOO&&&&&ooYYYYYYYYYYYYoooo&&&oooooooYYYYYYYooo&&&O&OOOOOOOO&YoY..................................YYYooooo&&o&&&&&&&oYYYYoYYY

Fichier généré par IMG-TXT avec les parametres : Gamma = 14, Palette = 11, Taille du texte = 107 x 191 caracteres.