Ce fichier doit etre lut avec un navigateur qui supporte la police Terminal ! c'est le cas d'Internet Explorer mais malheureusement pas celui de Mozilla.
Si vous voyez autre chose que des espaces entres les guillemets (des par exemple) ici : "", vous ne pouvez pas voir ce fichier correctement...
Utilisez alors un autre format de fichier (BMP ou TXT).


OOOOOOOO&&&&&oooYYYoOEEEO&o&OOOOOEEEEEE5EEEOOOOEOO&O&&OOOEOO&YYY&OEE&oo&&OEEEEEEEEEE55Oooo&OOE
OOOOOO&&&&&&&oYYYoYoE55OooOOOO&OOOEEEEEEE5OOO&O&&OOOO&&o&&O&&OooYo&OOEOOOE555555EEEE5EoYYYo&EE
OOOOO&&&&&&&&ooY..YoEEEEO&oO&O&&&OEEEEEEEEE&O&&Oo&OO&&&&&oooO&&oYYoo&&OEEE55555555555EoYYYY&OO
OOOO&&&&&&&&&&&oYo&EO&OO&&&o&oOOOE5EEOEEEEOO&O&&O&&&&&ooooo&o&oo&YY&OO&OOO&OEE555555E&Yooo&OE
OO&&&&&&&&&&&&&&&OOEEEOO&&ooYYo&OOOE5EEEEEEEOOO&OoOo&oo&Yo&&&Y&OO&ooooY&&&ooo&OEE55555&Yoo&OO
&&&&&&&&&&&&&o&OE55EO&OO&&ooY&oOo&OEEEEOEEEOOO&OOO&&OoYYYo&ooo&&&OO&&oYYoo&oooYoOE555E&YYYYo&O
&&&&&&&&&&&ooo&E55EOO&&OO&oYoYo&&OOEEEOEOEEO&&&O&&&OOOYoooYYYY&OOO&Y&O&oYYoo&oo&OE55OoYYo&OE
&&&&&&&&&&&&o&OE5E&OOO&O&oYY&oYo&E&O&EEOEEO&&&o&o&&&&O&O&&ooYoOEOOEEOO&oYYYYooYYo&EEOooY&OE
&&&&&&&&&&&&&&OEEO&OOO&&&oooo&oO&&oEOOEO&YoYY&Yo&oooo&&Y&YYoYYoEEEOOOOO&YYYYYYooo&E&YY&O
&&&&&&&&&&o&&OEEO&&O&&o&&&oo&&&&OOOO&EoYYYoYoo&&ooooYYo&&&&EEEO&YYYYYoooYo&O&oYo&
&&&&&&&&&&&&&OO&&&&oo&&&ooY....o&o&oOE&O&YYYYYYo&oooYYYooooo&EOOEEEO&oYYoYoo&&oYYo
&&&&&&&&&&&O&YY&&&&o&&OO&o...YoY&&O&Y&...Y....YYoYooYYYYo&&o&OEEEOoYYYooooYooY
&&&&&&&&&&oooo&O&oo&Yo&&o...oo&&&&Y&..YY.....o&Y&ooYooo&&&Y&OOEOO&&&oYYYooY
&&&&&&&&&ooYYY&OEO&&oo&o.....oYooooY&..YY&&&oo.YooYYY..Yoo&ooo&o&OEEEO&O&oYYYYYooY
&&&&&&&&oYYYY&EEooYoY.Y.YoooYoo&&....o55E5EE55&YYooYYooo&&o&o&&OOO&&&o&oYYYoY
&oooo&&oYYoYYOE5E&oYYYoooo&ooooY&Y.....O555OEO&5E.Y&OOoo&&YYYo&&&&OO&O&&&o&o....YoY
oYYo&&oY&oo&EE&oooYO555EY.ooooYY&..O5E55EOOE&..YooOo&Y&EEO&&O&EEOO&oYYY...Yo
o&&&&oYYYYYY&&O&EE&&YEOOO&ooYY.ooYY...oEEOE55EO.Y&OO&&OOO&O&oYo&&OO&oY.....Yo
o&OOoY.Yo&&OO&O&OEOY.oEEEE&YooYoo..YoOOOoY..oYoo&YYo&&OO&ooYY
&OO&Y..o&oo&O&&&O&.oOEO&YYYYYoooYY.......YoooY&&&YooY.o
&oooYY..oo&o&&&oYYY.YYooYY.Y......Y&EO&&O&YY
oYYYYYo&o&ooY......oYYY....YYo&EEEOoY
YoooYY&&&&oY.............Y.....o&ooo&EO&Y.YY
Yo&oYYoYooY.Yo......YY..........Yoo&oYYYoY...
.Y&O&Y.YYY.Y......Y............YYYYYYY..
YoOoYYYo&o&o.......Y.....YoYoooY....
o&OO&oOoo&&&Y........YoYYYY..Y
&EEE&EY.YYYY.....YYYo&&&oY..o
&OE5E&.YooYY...Y..o&&o&&&&YY...Y
&EE5E&Y.YYoo.....YYY...Yoo&&&ooY.YY
&OE55&YYYYooYYYY.....Y........YooYYYY.YYo&
EEEEEO&YYoYYYo&oY...............YoooYoYYoo&O
OE555EEO&YYoo&oY.....YY.............YoooO&&&ooOOE
OEE5555OoYo&o&oY...........YYY....Yo&OOEEEEEOO
OE55555E&OO&O&&Y...Yoo&oYY.....YYoOOEEEEEOO&
OEEE5555E5E55E&oYYo&&OOOOOO&Y..Y......oo&EEEEEEOOO
EEEEE55555555EO&o.o&OOOOEEEEEEEo...YY&OE55555EOE
OOEE5555555555EE&Y.&OEEEEEEEEEEEEE..YY...oOOE555EO5EEE
OOE55555555E555EO&YYEE555E55555EEEE..YYo&...&EE55555EOEOO
EE555555555EEE55OO&&EE55555555555EO...&&O&Y....oOE5555E5EEOO&
E5555EEEEEOEOE55EEOYO555555555555Eo....o&OOo..Y&E5555EEEEEOOO
E5555EEEEOO&OE5555Eo5555555555EOYYY....&&Oo...oEEE5EEEEEEEOO&
E555555EEEOOOEEEE5EO.EEE555555OooYY.....Yoo..........YOEEEEEOOOEEEEO&
E55555EOOO&&&OEEE55EO..oOEEEEEO&&&ooYY..Y.......YY&OO&OOOOOEO&OEO&
555555EE&o&&o&OEE5E5EO..Y&OOEEOEEEO&oYY.....Y.......Yo&&&&O&OOOOO&&oooo
555555EEO&Yo&&&OOEEEE5Eoo&OEEEEEO&oY............ooo&ooOOOOEEEEO&&&o
E55555EEOO&ooo&&OOOEE555OooYo&OOO&&oo....Yo&&oYYo&&&&&&o&O&&o
EE5555EEO&&ooo&&&OOEEE5E55OY.Y&&&&o....Yoo&&o&o&oooo&&&&&oo
555555EO&oooYYYo&&&OEEEEE5EEo.........YooYoo&&&&YYoOOOO&&oo
55555EO&ooooYYYooo&EEOO&OEE5OoYY.......YoYYYYo&OoYooOO&o&o&Y
5555EO&&&oooYYYYo&OOEOooo&OOOO&Oo.......YYY&&Ooo&OOO&ooooo
5555O&oooooYYYYYYoo&OOO&oo&OOEEEE&&&o................Yo&&OOOOOOOooooo
EEEEOO&oYYYYYYYYYo&&O&oooooo&OOEEOOOo............YYo&&OOO&OoYooo

Fichier généré par IMG-TXT avec les parametres : Gamma = 14, Palette = 11, Taille du texte = 53 x 95 caracteres.