Ce fichier doit etre lut avec un navigateur qui supporte la police Terminal ! c'est le cas d'Internet Explorer mais malheureusement pas celui de Mozilla.
Si vous voyez autre chose que des espaces entres les guillemets (des ˙ par exemple) ici : "˙˙˙˙˙˙˙˙˙", vous ne pouvez pas voir ce fichier correctement...
Utilisez alors un autre format de fichier (BMP ou TXT).


ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo&EEEEEEEEEEEEEE&OOOOOOO&&&&&&O&OOEEEEEO&OEOO&E&O&&OEO&OO&&O&OO&OOOEOOO&O&&&&&&OOO&&OO&OEEEO&OEEEOOOOOOEEOOOOOOOö
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo&&&OEEEEEEEEEEEEEO&EEEEEEO&&&&&OEOEEEEEEOOOEEOOO&OOO&OO&EO&&O&&OOO&EEEOO&O&&&&&&oOO&&&&&OEEEO&&EEEEOEEOOEEOOEOOOOY
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooYoooo&o&&&o&o&&&EEEEEEEEEEEEEE&&OOEEO&OO&OOEEEEEEEEEO&OEE&&&OOEOOOE&OO&OE&&&OEOEEEO&OO&o&&&&&&OO&O&OEEEEEOOOOOEEEEOOOEO&EOOOOY
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooY.Yoo&O&&&&o&&&&o&OEEEEEEEEEEEO&O&O&OOO&&&&&EEEEEEEEEOOOEOO&&E&EOO&O&&O&OO&&&OEOOOEOOEOO&o&&&&&&OO&&OEEEEEEEOOO&OEEEOOOOOOOOOOY
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.ú&O&O&&&O&&&o&&&oO&OEEEEEEEEO&&O&O&&EEEEEEE5EEEEEEOOOOEEOO&&&EEO&OO&O&OO&&&OEE&&&&OE&&&&&&&oo&&OO&OEEEEEEEOO&O&OOOEEOOOOOOOOY
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo&oooooooooooooYööú˙öo&&o&&&&&o&&&O&&&&&EEEEEEEEOOOO&&&OOEEEEEEEEEEEEE&O&EEOOO&&OOOOO&&EOEO&&&EEEOo&&EEO&&&&&&&&&O&&&OEEOEEEOOOOEOOO&OEEOEEOO&Eo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooYö.úú.öo&&&&OO&&&&&&&&&&EEEEEEEEEEOE&OOOOEEEEEEEEEEEEE&&&OEOOO&&O&O&&&&OOOO&&&O&OO&&&EEEO&&&&O&O&O&&&&&&&OEEOOOOEOOOO&OOOOEEO&Eo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooöö..ú...Yo&&OOo&&&&O&&O&EEEEEEEEEEOO&&OEEEEEEEEEEEEOOEOO&&EOO&&&&&&OOO&&E&EOOEEEEO&&&OEEO&&O&&&OOO&&O&O&O&OE&&&OEOOE&OOOO&EEEOEo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo&&&ooooooYöö.úúú....Y&&O&&&&&&&&&&OEEEEEEEEEEEEOEEEEEEEEE5EEEOOOOOO&OEOE&oOE&&OE&oEOOO&OEEEOOOO&OOEO&&O&&&&OEOEOO&OO&O&&&&OEEEOEOOOOE&OE5o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo&&&&&&&&ooooöööö.úú.ú....öo&&&&O&&&&&&&OEEEEEEEEEEO&&OEEEEEE55EEEE&O&oOOOOEEO&OOO&OO&&&O&&O&EOOEEO&&&O&&&O&&&&OEE&OOO&OO&OO&O&&OEEOEEOOOEEE55o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo&Oo&&o&&&&oYö.....úúú.....öYo&o&&o&&o&&OOOEEEEEEEEEEOOEEEEEE55EEEEOOO&&&O&&OEOOO&&&EOOEO&&OOEEOOOEO&&E&&&O&OoOOOOOO&O&OOOO&&O&&&&OOOOOOOOEEEEo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo&&&O&&&&&O&oYYöö...úúúúúú..ö.ööYo&&&&&&o&O&OOOEEEEEEEEEEEEEEEEE55EEOEEO&OOO&o&OOOOE&&&OEEO&OOOOEOOEEEOOE&OOOOOOEEOEOOOOO&&OO&&&&&&OEEOO&&OEEE55o
oooooooooooooooooooooooooooooo&ooooooooooooooo&&&O&&&&&&&oYYöYö....úúúú.ú....ööööYYooooooooo&OEEEEEEEOööOEEEEEEEEEEEEO&&EEO&&&OEEOO&o&OOE&&OOEEEO&OOOO&&O&o&OEEEOOOO&OOO&O&&O&&o&OEEO&OOOOEE55o
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo&&&O&&&&&&oYööööö.....úúúú.ú...ö.ööööYYoo&oooo&OOEEEE&ö.öööY&EEEEEEEEEEEEE&&O&&&&&OO&OOO&&EEOEOOOEEO&OOOO&&&&o&EEEEOO&OEO&O&O&OO&&&&&&OEOEOOO555o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo&&O&E&&&&&oYYöööö...úúúúúúúúúú.....ööööYYYooooooooo&Yú˙˙ú.öööY&EEEEEEEOEOOEO&O&OO&&&&OO&O&oOE&OEEEEEOO&EEOOO&O&OE&OEOOOOOO&&&O&&O&O&&O&&EEOOOOE55o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo&O&&&&ooYYYYYöö..ö.úúúúúúúúúú.ú...ö.ööööööYoooooooö˙˙˙˙˙˙ú.öoOOEEEEOEEEEE&OO&&OE&OO&&&OO&&O&O&OEE5EEEEEEO&OO&OEEOOOO&&OOOO&&OO&&&OO&&&&OEEEEE5555o
oooooooooooooooooooooooooooooooo&&oo&&OO&&&o&OEOO&oYYYYYYYöööö....úúúúúúúúúú....öö.ööööööoooo&Oöú˙˙˙˙˙˙Y&öYoEEEEOEEEEEEEEO&OEOOE&&&OEO&&OO&OEEOEOOEE&O&OO&&E&&OO&O&OO&&O&&&&O&O&OO&&OEOOE55555o
oooooooooooooooooooooooooooooooo&OOOOEEEEEEO&OOEoYöööYYöYöööö....ú.ú˙úúúúúúúú....ö....öööYoOEEOöooö˙˙ööööYoYEEEEOEEEEEEEE&&EE&OOOOEE&&&&EOO&OE&&OOEEOO&OOOEE&EOE&&&OO&&OO&&&&&&&&&O&OO&OE55555o
ooooooooooooooooooooooooooooooo&OEEEEEEEEEEEOEE&ö..ööööööööö.ö...ú..˙úú˙úúúú..ö.......öööYEEEEO..öYö.˙˙.YYooEEEE&EEEEEEEEEOEEOOEO&OO&&&OO&OEOOOO&OOEEO&EEEEEOEOOOOO&OOOOOO&O&&&OO&OOEOO&555555o
ooooooooooooooooooooooooooooo&&OEEEEEEEEEEEEEEo..ööööú.öYöööö.ö..ú..úúúúúúú.....ö.......öYoOEEE.....˙˙˙˙.Y&&EEEE&EEEEEEEEEEEEOO&OOO&&&&O&&OOEEEEEEOO&&OOEEEOOEOOOEOOOOO&&&E&&&&&&&&O&&E5555555o
oooooooooooooooooooooooooooooo&OEEEEEEEEEEEEE&ö..ö.ú˙˙˙.Yöö....ú....úúúúú...............öooo&OEö.ö..˙˙˙˙öoEEEEEOYYoOEOEOEEEOEOOOOEOO&&OO&&&&EEOOEO&&&OOOEEEEEEOOOOEOEO&&&&&&&OO&&&&OOOE5555555o
ooooooooooooooooo&oooooooooo&OOOEEEEEEEEEEEEEEYö..ú˙˙˙˙.öö...........ú..................Yooooo&&Yö..˙˙úöo&OOOOo..úúOEOO&OEE&oOEO&E&&&O&&OEOEOOEOOOOOEO&&&OEEEEEOE&&EEOO&O&&&&O&&&O&&&OE5555555o
ooooooooooooooooooooooooo&&o&EEEOEEEEEEEEEEEEEoöö.˙˙˙˙˙..ööö..........................ú˙YoooYYYoo&oöú.oYY&YúYY.úúú˙&EOOO&OEYú&OOOEEEO&OO&OEOOOOEEOO&&&&&&&&&5EEEO&&OEEO&&OO&&&&OO&&OOOE5555555o
ooooooooooooooooooooooooooOOOOOEEOEEEEEEEEEEEE&ö..úúú˙ú...ö..........................˙˙˙öooYYYooooooYYöööúú..ööú˙úúYOEEEEEo.˙úoOEOEEEOOOEOEOOOEEOOEOOO&&&EOEEEEEOEO&EEOO&OE&&&&OO&&&&OE55E5555o
ooooooooooooooooooooooooo&EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE&ö..˙˙˙úúúöö...ö.....................˙˙˙˙˙.YooooooYYYööööúú.ööö.ö.˙˙úúYEEEEYYY....oEOOOOOEEEEOOOOEOOEOO&O&&&OEO&&OOOO&&EE&&&&&&OEO&O&&EE555EE555o
ooooooooooooo&oooo&&oooooOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOöö.ú˙˙úúúöö....ö........ö...ö....ú˙˙˙˙˙˙ú.YYo&oYYYöööö.ú..ö.ööö..ú˙úú.YEOöööö.....öoOOOOOEOO&&&EEEEEEO&&&OOOEEOOOOOOOOOOO&&oo&&&&&&o&&EEEEE5555o
ooooooooooo&oooo&&oooooo&EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYö..˙˙úúúöö.ö..úúú...öö....öö.ú˙˙˙˙˙˙˙ú˙˙.oooYoYöööö.úú.öö..ööööö˙úú.YöYöööö........öoOEEOOo&oO&O&OOEO&&&OOOEE&O&OOOOE&&&&O&&&&&&&O&&&OEEEEEE55o
ooooooooo&&&&&&o&oooooo&&EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEo.ö.úúúúoYööööööö.úúúöö.ö.ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ú.ú˙úoYYööYYööúú..öö.ö.öö.ööúúö&Yööööö.öö........öoEO&O&&OO&&OEEO&&&OOEEEEE&&&EEE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&OEEEEEo
oooooooo&&&&&&&&&&&oooo&EEEEEEEEO&EEEEEEEEEEEEE&öööúúúYö..ööööööööö..úú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙..˙úúöööööö.öú..ö.....ö.ööööú.&&ööööööö.ö......öö.öö&EOEOO&&&OEEO&&&OOEEEEE&&&EOEEOO&OO&o&&&&&&&&&&&&OEEEEo
ooo&&oo&O&&&&&&&&&&ooo&EEEEEEEEEO.OEEEEEEEEEEEE&..ö..Y.ööööööööööö.öööö.ú˙˙˙˙˙˙ú˙˙˙˙úú˙úúööööö..ö..öö.....ö.ööYYöo&Yööö.....ö.........ö.ööoEOOO&OEOO&&&&OOEEEEEO&O&&&O&&OOOO&ooo&&&&&&&&&&o&OEY
oooO&&ooO&&O&&&&&&&ooOEEEEEEEEEEO˙oEEEEEEEEEEEEOö..öYYööö.öööööööö.ööööööö.ú˙˙ú˙˙˙úúúúúúúöööööö.Yöú.......öööööYOoYööööö..ööö............ööö&EOOEEOO&O&EEEEEEEEEOE&&&EO&&EE&&&&&&&&&&&&&&&oo&&Y
O&&O&O&&O&&O&&O&&OO&OEEEEEEEEEEE&ú.OEEEEEEEEEEEEööYYöö.ööööööö..öö.ööööööö.öö.úú˙˙ú˙˙úúúöYöYoYYööúú˙ú.ö.ö..öööoO&ö.ööööö....ö...ööö.ö...öö.ö.öYo&OOO&&OEEOOEEEEEEEE&&EO&&&O&&&&&&&&&&o&&&ooo&&Y
OEOOOOO&&&&&&O&&&&OOEEEEEEEEEEEE&öúYEEEEEEEEEEEE&Yöö..ö.....ö.ööööööööööö.ööööööö.úúú˙.oö.o&&YYY.˙úúú.ööö..öYoooööööööö.ööö.ö...ööö...ö.ö....öö.ööYo&OEEEOEEEEEEEEEO&EOOOY&&&&&&&&&&&o&&&oo&&&Y
EEOOEEOO&&&OOO&OOOOEEEEEEEEEEOOO&öú.&EEEEEEEEEEOYö.öö.ööö.ööö.ööööööö.ööööööö.öööööö..ú..öo&&ööYö˙˙˙úöööö.öo&&Yöööööööööö.öö.ö....ööö.öö.ö......ööööööYoOEOEEEEEEO&&&&OO&Yoo&&&&&&&o&&&ooo&oo&Y
OEEEEEOOOO&&&&&&O&OEEEEEEEEEEEO&oöúúöOEEEEEEEE&öööööööööö.öööö..öööö.ööööö.ööö...öööööö..ú.oYööYöú˙˙úYYööo&&&ööööööö.ööö.öö..öú.....öö..öööööö......ööYöööYoOEO&&o&o&&&&O&Yoo&&&&&&&&&&oo&&&&&ö
&EEEEEOOO&&&&&&&&&OEEEEEEEEEEEEOYöúúúoEEEEEEOoööö.ööööööö.öö.ööö.öö.öööööööö.öö..ööööööööööYYööö.úú˙ú&&&&&&oö.öööööööö...öööööú..ööööööööYöYYöö.....ö.öööööööYYooooooo&&&oYoooo&&&&&oooo&&&&&&ö
YOEEEEEEEOOO&&&&&&OOOEEOEOEEEEEOYöúúú.OEEEE&öööööööööö.öö...öö.öööö.ööö.ö..ööö..öö.ööö.öööööö....úúúo&&&&&oöö.ööööööö.öööööööö....öööööY&ööööúúúöööö..öö..öööööööYoooo&o&ooo&o&ooooooo&&&o&&&&ö
..oEEEEOOEO&&&&&OOOO&&OEEEEEEEEOYö.úú.öOOOoöööö..öö.ööööööö...ööööööööö.öööööö.ööö.öööööööö..ööö.ú..Yo&O&Yöööö.öööööö.öööööööö..öö.öööö&&YYö.úúúöö.....öö.ööö..ööö.ööo&&o&o&ooo&&&ooo&&&o&&&&&ö
ööö.YOEEEEEEO&&&&OEEEOOEEEEEEEEOY.úúúú.YoYöööööööööööö.öö.ö.öööööööööö.öööööö.ö.öööööööööööö...ö..YoYo&&ö.ööööö.öööö...ööööööö.....ööööYoYöö.˙˙ú.Yöö.ööö.öö.ö.ööööööYo&oooooooooooooooo&&&&&&&ö
YöYYö.ö&EEEEOOO&&OEEEEEEEEEEEEE&Y..úúú..ööööööööööööö.ööööö.ööööööööööööööööööööööö.ööööööööööö.öooYYoYöö.öööööööööö..ö.öööö.ö......ööööYööööúúú.ööö...ööö.ö.öööö...oooo&&ooooooooooooo&&&&&&&ö
öööYYöö..YOEEEOO&EEEEEEEEEEEEEEoö..ú˙úú.ööööööööö...úöö.ööööö.ööööööö.ööööööööööööööööööööööööYooYYYööööööööööö.öö....öööööööö......ö..öYöööYúúú.öööö..ööööööööö.úöoooooooooooooooo&&&&&&&o&&&ö
öööYööYöYööoOOEO&OEEEEEEEEEEEEOYö..úúúúú.öööööööö.úú.öö.öööö.öööö.ööö.ö.ööööööööööööö.ööööööYooYYYYöööööööööööY.ö......ööö.öö..ú....ööööö.öö.úúúúööööö.ööööööö.ú˙˙Yoooooooooooooooo&&&&&&&&&&&ö
ööööööööYYYoo&ooo&OEEEEEEEEEEEEoö..ú˙úú˙ú.ööööööúú..öööööööö.öööööö.ööööööööööööööööö.öööööo&Yööööööööööööööööööö..ööö.öööööö.öú......öö..öööúúúú.....ööööööú.˙˙˙˙öoooooooooooooooo&&oo&&oooooö
ööööööööööYoYoYYYoo&OEEEEEEEEEEOYö.úúú˙˙.öööYYö˙ú.ö.öööööööööööööööööööööö.ö.ööööööööööööo&oööYöööö..öööööööööööö.ööö.öööööö..öú......öööö..ö˙ú.ú...öööööööú˙˙˙˙˙˙öoooooooooooooooo&&oo&&&&&&oö
öööööööööööYooYú.YYYYoOEEEEEEEEEY..úú˙˙úöööYYöoö.ööööööööYööööööúúööööööööööööööööö.öööo&oYö..ööööö.öööööööööööööööö.ööööööö...ú..ö..öö.ööö....úú....ööö.ú˙˙˙˙˙˙˙˙.Yooooo&ooooooooo&o&&&&&&o&&ö
öööööööööö.Y&&oö˙˙.ööoEEEEEEEEEEoö.úú˙ú..öY&&˙.Yööö.öööööööööö.˙ú.öööööööööööööööööööo&&&oYööööö.ööööööööööööööööööööööö.öö.ö........öö.öööö.úúú..ööö..˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.oooooo&ooooooooooo&&&&&O&&OY
öööööööööYúYoooY.˙˙úYOEEEEEEEEEE&öö....ööööö&˙úúö..ööööööööö.ú.ööööööööööööööööööööo&&&&&&&&oYY.öööööööööööööööööööööööööö.ö.ööö..ööööö...ööö.ú..ööö.˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.oooooo&ooooooooooooo&o&O&&&Y
ööööööYöö.úYYYooYú.Yo&OEEEEEEEEEOöö.úúööööööYúúú.ú..öööööYoú.öööö.ööööööööööööööYo&&&&&O&&&&YYoYYööööööööööööö.ööööööYöööööööööö.....ööYööööööö....ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙úoooooo&oooooooo&&oooooOO&&&Y
ööööööööY˙úYYYYYoYYoooo&OEEEEEEEOYö...ööööööö.˙.úú.ööö.YoöYoö.ööööööööööööööYööY&&&&&&&&&&&OY.öYYYYYöööööööööööööööööYööööööööYY.öö.öööööööööööö.ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙úoooooo&oooo&oooo&&ooo&&&O&&ö
öööööööY.˙úYYYYYooooooooo&EEEEEEEoö..öööööööö.˙˙˙.úööööYoöúYYö.ö.öööööööööYöööooYo&&&&&&&&&&o.ö..ööYYYYYööööö.öööööööööööööö.öYYö..ööööööööööö..˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙oooooo&o&oo&&ooo&ooo&&&OO&oö
Yööööööö˙˙.YoYooooooooooo&OEEEOOEoö.öööööööööö.úúú.öööööYY˙ö..öööööööööööööööööú.ö&&&&&OO&&O&.....ú.öYooYoYYööö.öööööööööööööööYY.öööööö.ööö..˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙úYYoooo&&ooooooooo&&o&O&OEO&ö
ööööööö.˙˙öYYooooooooooo&&OEEEOOEE&Y&oYöööööYYöö..öööYöööY˙ö˙ö.ööööööööööööööúúööööo&&&&&&OO&..........ööYYYoYYööööööööööööööööööúööööö....úú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Yooooo&Ooooooooo&o&&&&&&&OOY
ööööööYú˙˙úYY&O&ooooo&&&&&OEEEEEEEEYoYYYYYöööööööööööööööö˙úúöúööööööööööYoöú....öööY&&&&&&&Oö.......ú..úú..öYYoYYööööööööööööööö.ö.öööö...˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙úúYoooo&&OoooooooooooO&O&&&&&Y
ööö.öö.˙˙ú˙öY&O&oooo&&&OOOOEEEEEEOOöú.ööYööYYöööööööööööööú˙˙.úöööööYööYoYöoY..öööYYYY&&&&&O&ö........ú..úú.ú..öYYYYYYö.ööööööööööö.....ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙öooo&&&Eooooooooooo&&OO&&&&ö
öööööö˙˙˙˙˙.Yo&ooo&&&&OOEEEEEEEOOOOY..úúööö.öooYYöööööööööö..úööööööööYYoo˙.öö.ö.öööYöY&&&&o&Y......úúú.ú.úú.ú.úú.öYYYYöYYööööööö..ö..˙ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙öooo&ooEoo&ooo&&&&&o&OO&&&&ö
ööööYú˙˙˙˙˙.ooooo&&YöööYOEEEEOOOOOOo..úú.ú.ú.YYYoYYööööööYYöööYööööööööööo˙ú.öúö.ööööööooöö&Oo.......ú..úúú.....úúúú.ööYYYYoYöö..ö...˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙öO&o&&&E&&ooo&O&&&&&OO&o&&&ö
öööö.˙ú˙˙˙˙úoooo&Yö...öööOOOOOOOOOO&ö..ú.úö˙˙.öYYöööYööööYYöYYöööööööööYYY˙úú.úööööööööoö..&O&......ú.öö.úúúú.úú.úúú..úú..ööYYoYöö.úú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙öOOEOEEEEO&OEEO&&&&&O&&&O&&ö
ööö.˙˙˙˙˙˙˙úYo&&ö....ööööoOOOOOOOOOOö....ú.˙˙úúöö.ú.öYöYYöööYöööööYöööööööú˙.úúöööööY&ööoY.öOOö......úúY...˙˙úö..ú..ú...úúúúú..YYöú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.EEEEEEEEEEO&&&&&&O&O&&&O&Oö
oYöú˙˙˙˙úúúúo&&Y....ööööYYOOOOOOOOOOY..ú.úúú˙˙˙ööö˙˙ú.ööööYYYööööööööööööö.˙˙˙ú.ööööYoo˙ööö.oOöú.ú...ú.ö.úö˙úú˙YöY.úú...úúúú....ööú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙úEEEEEEEEEOO&o&O&&&&OEO&&&&ö
ööYú˙úúúúúúúo&Yú˙˙úYöööYoOEOOOOOOOOOYö..ú.ú..úú˙.ö˙˙úúúö..YYoooYYYööö.ööööö....öööö.ööo˙.úY.oOY..ú..úúú.ú.ö˙˙˙˙ööY.˙˙ú.úúú.öúúú.ú.˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ú.Y.EEEEEEEE&&&oOOO&&&OEE&&&&&ö
Yöö.ú˙˙úúú.Y&YY&o.oOööY&OEOOOOOOOOOoY..úú.úúúú...ö˙˙˙ú.öú˙úöoöoYöYYYYööööYYööYööööööööY˙úúöúoOYú..ú..ú..úúö˙˙ú˙.YY.˙˙úúúúú.úú..úú.ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.YoooEEEEEEEEO&&OEEEO&&OOE&&&&&ö
&YYöú˙ú..YY&..ööY.oööYOEOOOOOOOOOOOo&ö..ú.˙úúúú..ö.˙˙˙˙..˙˙˙.öY.ú.YYYYYöYYööYYöööööööööú˙..úYoY..úúú...Yöú.ú˙úú.ööö˙˙˙..ú.ú..úúú..ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙úoooooEEEEEEEO&o&OOEEE&&O&O&&o&&ö
OYööúúúYooY˙˙˙˙˙ú˙˙ú&OOOOOOOOOOOOOOYYö.úú.úúúúúúú..úúúúú.˙˙ú..Yö˙˙..ööYYYYYYYöööööööööö.˙˙˙úöoY....ú..öööú..ú˙úú.öY˙˙˙úú...ú..úú..ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ú˙˙úöoooo&OEEEEEOO&&oo&OOEEO&o&O&&o&ö
..öYúöYooO.˙˙˙˙˙˙˙úoOOOOOOOOOOOOOO&ööööö..ú˙úúúúúúúú˙úúú.˙˙úúö.Y˙˙˙˙ú..ö..YooYYYööööööööö.úöYöo...úú....Y.úú......ö˙˙˙ú.úúúúú..ú.úú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙úYYoYY&&oOEEEEOO&&&oO&&EO&O&&&O&&&oö
&YYYYoooo&&..ú˙úYYööo&&OOOOOOOOOO&Yööö.úúú.úú.úúúúúúú.˙úú..úú˙úY˙˙úúúúú.ú˙úöYoooYYöö.ööYYööYööY....úú.ö˙öö..úú..ú.Yú˙˙.úúú..ú......˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙úYYooo&&&&OEEEEOO&&&&oOOE&O&&OO&&&&OY
&oYYYoooooooooYoYöööööo&OOOOOOOOO&&&&oöö...úúúúúúúúúúúúúúúúú...öú˙˙úú˙ú..˙˙ú.ööö.öYYYööööYöYöööö.úúúúú.ööö.úúúúú.....úúú.úúúúúú....˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ö..ooo&&&oOEEEEOOo&&&O&OO&&O&&O&OOOOY
YoYYooooooYööööööööööööY&OOOOOOOOEEO&Oö....úúúúúúúúúúúúúúúúúúú...úúúúúúúö˙˙úúöúY˙˙úöYYYYYYYYö.ö...úúúúú...úúú.ú.ú.ú.úúúúúúúúúú.ú...ú˙˙˙˙˙ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙úYööooooo&&OEEEEEE&&&&EOOE&&&o&&OO&&&o
ooooooooYöYööööööööööööYY&OOOOOOOOEEEEö..úöúú.˙úú.úúúú.úúú˙úúúúúúúúú˙˙úúö˙˙˙˙.úY˙˙˙ú˙úöö.YooYöö..úúúúúööö..ú.úúúúúúúúúú..úúúú.ú..ú.ú˙˙˙˙˙ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙úú˙˙˙˙öööoo&&oo&&OEEEEEEOOO&&&OOOO&EEEO&&o&Y
oooooooYööYöööööööööööYYYöY&OOOOOOEEEEY...úúúú˙˙˙öö.úú.úúúúúúúúúúúúúúúú..úú˙˙úúoú˙˙ú˙˙úö˙˙YooYY.úú.úú.YYYY..ú.Y...ú.úú.ú.úú.úúúúú..ú˙˙˙˙ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙úöúú˙öYYYo&&&o&&&OEOOOEEO&OOO&&&&&OEOEO&&o&Y
oooooYYöYYööööööööööYYYöööööY&OOOOOOOEo.ö...úúú˙˙úYYYúúúúúúúúúúúúúúúúúúúöú....ú.ú˙˙úúúú.˙˙úúööY˙úúúúúú.öYoö..úú..ú.úúú..úúúúúúúúú..ú˙˙˙˙˙úú˙˙˙˙˙˙˙˙úööööY..o&&&&&&&&&&&&EEEO&OOE&&&&&O&&OOO&OOY
ooooYYYöYööööööööYYYYöööYööööYoOOOOOOE&ö..ú.úúú˙˙ú.öYúúúú.úúúúúúúú˙.úúúúúúúúúúú.ö˙˙úúúúö˙˙ú˙ö.o˙˙ú.úúú.öúoö.Y˙˙úYYö...úúúúúúúú..ú..ú˙˙˙ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙.öööYYYYo&&&ooO&o&&o&OEEEOEE&&&&&OOO&&&&&EOY
YYYYYYööööööööööööööYYYYYYYYYYYY&OOOOEOYöö..úú.˙˙úúöY.úúú.ö.úúúúú˙úúúúúúúúúúúú.úúúúúúúúöú˙ú˙úöoú˙˙úúúúúööööúY˙˙ú˙YYoöúú.ú.úú...ú....˙ú˙˙˙ú˙ú˙˙˙˙˙˙ú.öööYYYYo&&Oo&O&&&&&&&EO&&OOEOO&EEEEO&&OOEOY
YYYYYYöööööööYYööööYYYYöYYYYYYYYYoOOEEEoö..öúú.úúúú.öö˙úúú.Yú˙˙úú˙úúú˙˙úúúú.úúúúú.úúúúúú.ú˙˙ú.Y.˙úúúúúúúú.ö.öú˙ú˙.Yo.˙úú....ú.ú.ú...˙˙˙˙˙ú˙˙˙˙˙˙˙˙.ööYYYY&&&&&OOOO&&&o&OEE&&&&&OEE&&&EOOOEEE5EY
YYööööööööYYööööööööööööYYYYYYYYYYo&EE&Y.ööö..úúú.öö.Y˙˙ú.úYöúúúú˙úúúúúú.úúúúú.˙úúúúúúúúú....ú..˙úúúúúú.úú.úö.˙ú˙.öoö˙úú..ú....ú....ú˙˙˙˙ú˙˙˙˙˙ú˙úöööYYY&&&&&OOOEEEO&&OOEE&O&&&&EO&&&o&&&OOEOOY
öööööööYYYöööööööööööYYYYYYYYYY..öo&&ö.öYoöYö.úúöYö.öYú˙ú˙úYY.úúú˙˙öööúúúúúúöö.úúúúúúúú.úú.úú..Yú˙úúúúúúúúúú..˙ú˙ööYY˙úú...úú.......ú˙˙ú˙úú˙ú˙˙úú.öööYY&OOOOOOOOEEEEEEEEEEOO&&&OO&&O&&&&&OEO&OY
öööööYYYööööYYYööYööYöYYYYYYYYYööö&ö.öYYöYYooooYYYoYYYö.˙úúöY.úúú˙˙ú.YYYú.öYö...úúúúúúúúúúúúúúúú.úúúúúú.ú.ú.úö.úú˙.öo˙úúú..ú.ú..YYöY.öYöööY.ö.úú.ööööYoO&&OOOOOOEEEEEEEEEEEE&o&OO&&&&&&&&OE&OOY
öööYYYYöYYYYYYYöYYööYYYYooYYooYöö..öYYöoöööYYY&&ooYYoooYö.ú..úúú.˙˙úúö.oööö......úúúúúúúúú.ú˙úúúúúú.úú.öúúúúúú..öö..Y˙úYöööY...oo&ooooYoYYYoooYYYYYYooo&&OOOOOOEEEEEEEOEEEE&&&&&&&&O&&O&&OEEEOo
YöööööYYööYYYYYYYYöYYYYYOOO&o&&öö.ööYööööööööYY&&oooooooYYYööúúú.˙˙úúYooYööYö....úúúúúúúúúú.úúúúúúúúú.úú..ú.ú.úú...YYöoooooooYööooo&ooo&oo&&oooooo&&oooooo&OOOOEEEEEEEEEE&OO&&O&&&&&&&&&OEEEEEo
YYYYYYöYYYYYöööYYYöYYYYYY&OEEEEYö..Y.öYöööööööööYYYo&&&oooYYYYYööúú.YYooööYYööYYö..úúúúúúúúúú..ö.ööööö.ú.úú.úú.ú..Yoooo&&ooooooo&ooo&OOO&o&&&&&&&&o&&o&&o&&&OOOEEEEEEEEEEEO&O&OO&&&&&O&&OEEEEEY
YYYYYYYYYYYööööYYYYYöYYYYYo&EEEYö.ú.öYöYöööööööööYYööYoo&&oooooooY&&oooYöYYYoYöYYö..úúú.úúúúúúöoYooYYöö.ú..ööö.ööYoo&&o&&ooo&ooo&oooooOO&&&&&&o&&&&o&&&&&&ooOOOEEEEOEEEEEEEEOOO&&&&&&&O&EEEE5Eo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYö..öYYYYY&OEoöö..YoYYYööööööööööööööYYoo&O&ooooOoooooooooooooYY...ú.úúú..úöoooYYYooYö.úöooYYoYooY&&&&&&&&O&&O&&&oo&OO&&&&O&&oo&&&&&O&&&o&OEEEEEEEEEEEEEEO&EEOO&&&&&&&EEE55Eo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYöööYYYYYYo&&Yö.ööYYYYYööööYööYöööööööööYo&&&&OO&oooo&o&&ooooYooYöú.˙˙.YoYoYooooöYYoo.ú&oooooooooo&O&o&&OO&&&&&&&&&OOO&&&&&&oo&&O&&O&&&&o&EO&OOEEEEOOEEEEOEEEO&O&&&OE&OEEEEo
oYYYYYYYYööYo&oYYYYYYö.YYYYYöööööö......ööYYYYööööööööYöööYööY&OEOO&o&&o&ooooooYYooooööú..Yo&&ooo&&oooYY&&O&o&O&O&O&&&o&ooO&&O&o&oo&&&OEO&o&&&&&&o&O&&O&&&&&&o&o&&&EEO&&OO&EEEO&&&O&&&EEOO&OOEo
ooooooYYYYYYoOOO&YYööö.YYYöö................öYYYYYYööööööööööY&&OOOO&&&oo&oooooooo&o&ooYöooo&oo&o&&oYoYoOo&&&OEEooO&&&&&&&&&&OO&o&&&&&o&oOoo&&&&&&&&&&OO&&&O&&&&&&oOOO&&&OOEEEEOOOOOEEE5EOOOOEo
oooooooooooooo&OOYööö..öYöö..............úúúúúú.öYYYYYööööööööYöYOEEOOEOOO&ooYooooo&oo&öYYYooo&O&ooY&&&&&o&OEOO&&&&o&&&&O&&&&OoO&o&&&&&&&&&o&O&&oo&O&&O&&&&&&&&&&&&&&OOO&&OOO&&O&OO&EEE5EEOOEEY
ooooooooooooo&OY.öYY.úú......................úúúúú..öYYYYYYöööööYo&OO&&&&O&ooooo&ooooo&ooYoYooo&OOOOO&O&&&OEO&&&Oo&&&&&O&o&OO&o&&&oOO&&&&&o&o&&&&&&&O&&&O&&&&&&&&&OOOOE&&&OOO&&&OOOEE555OOOEEEo
ooooooooooo&OY.öööö.úú..........................ú..öö..öYoYYYYYöYYOO&&EOo&&oo&&oooo&&&&&oooooo&O&EOEO&O&&&&O&&&&&o&&O&&&&&&&oo&o&&&&OO&&&&&Ooo&&oo&OO&&&&OO&&&&&&&OE&&&OOOO&OOO&O&&OEEEE&OOEEEo
ooooooooo&OoYöYö..úúúúúööö..................öYYööööYYYö...ööYooooo&O&&O&&&&&&o&&&o&&oo&&&&ooooo&&&EEEOOO&OO&&&&&O&&OO&&&O&&O&&&&o&&&O&OE&&&&&ooO&&&OO&&o&&&OO&&&o&OOO&OOOO&OOOO&&&&OOOEO&OOOOEY
ooooooo&&oo.öY.úúúúúúöYoYYYö................öYoooooooYYö.....Yo&&o&ooo&o&OEO&&&&&&o&o&&ooooo&ooo&OEOEOOEOO&&&&&oOO&&&&&&&O&O&&&o&&O&&OOOO&&&&&&&&&&&&&&&&&o&O&&&&&&&&O&&OOOO&OO&&O&OO&OOO&&&OOY
&oooo&OooYö...úúúúúöoooooooooYö............öYYooooooooooooöYYYoOOOO&oo&o&&&&&&o&&&oooooo&&&&oo&OOEEEOEEEOE&&&&&&OOO&&&O&&O&&&&&&&&&&&OOOOO&&&&OE&&&&&&&&&&&&O&&&&&&&&OO&EOO&OOO&&&OEEO&OO&&OO&ö
&&&&OoöYöö.ö.ú.öúöooooooooooooooYöö.......öYYooooooooooooYYoo&OO&&&&&&&oo&&&&&&&&oo&&&ooo&&o&ooEEEEEEEEEEE&&&&&OEEOO&&OO&OO&&&&&&OO&&E&OO&&&OO&OO&&&&&O&&o&&&O&O&&&&&OO&OOE&OEO&&&&OOO&OO&&OOOö
o&&&oYööYö.ö..ööYoooooooooooooooooooYöö..öYooooooooooooooooo&OOE&&&&&o&o&o&O&&OO&Oo&&oooo&o&O&&OEEEEEEEEEEO&&&&OO&EO&&&O&&&&O&&&&OO&&&&O&&oo&&&&&&&&&O&&&oOO&&&&&OO&o&O&OOEOEOO&O&O&&&EO&&&&EOY
&&&&oY.öö.öúöYoooooooooooooooooooooooooYYYööYoo&o&&ooo&ooo&&OOEEO&&&OO&&oo&&&&O&oo&&&o&ooooo&&&EEEEEEEEEOOO&OO&OOOO&O&OO&&o&&&&&&O&&O&OO&&o&&oO&&&&&&&&&&OOE&&&o&&&o&&O&O&EOEO&&&&OOO&OOOO&&OEo
YoYoö......öYYoooooooooYoooooooooooooooooo&&&&oo&&&oo&&&&oo&OEEEOO&&&&oo&o&&o&OO&oo&oooooo&&&oOEEEEEOEEEEEEOOOOOOO&o&OOO&o&&&&o&&&&oo&O&ooooooooooo&o&ooooY&oooooooooYooYoOo&&Y&oY&YoOoY&YoO&OY
YYY.úúúú.öoooooooooooooooooooooooooooooo&OEOOEOO&&&&&&&&&&&&OOOOE&OO&&&&&&&&&&&O&&&O&&&&O&o&oo&OEEEOOEEEEEOOOO&OEOOO&&&&&&&&&&&&O&&&&&OOooo&o&o&Oo&&&&ooo&o&ooooo&oo&ooooo&oO&o&ooooo&oo&oo&EOö

Fichier généré par IMG-TXT avec les parametres : Gamma = 14, Palette = 11, Taille du texte = 95 x 191 caracteres.