Ce fichier doit etre lut avec un navigateur qui supporte la police Terminal ! c'est le cas d'Internet Explorer mais malheureusement pas celui de Mozilla.
Si vous voyez autre chose que des espaces entres les guillemets (des par exemple) ici : "", vous ne pouvez pas voir ce fichier correctement...
Utilisez alors un autre format de fichier (BMP ou TXT).


55555EEEEEEEEEEEEEE5555555E555555555555555EO&oooYYYYY......................YYYYYYYYYYYYooooo&&&&
5555EEEEEEEEEEEEEE5555555E5555555555555555E&&oooYYYY.........................YYYYYYYYYYoYoooooo&&&
EEEE5E5EEEEEEEEEE5555555OE5555555555555555O&&oooYYY........................YYYYYYYYYYYYYYoooooo&&
EE5E55555E5555555555555E&O5555555555555555OO&ooYYYY.....................YYYYYYYYYYYYYYYYooooo&&&
5EEEEEE5EE555555555555E&&&5555555555555555OO&ooYYYYY.........................YYYYYYYYYYYYYYYooooo&&&
5EEEEEE5E55555EE555555O&&&5555555555555555O&&ooYYYY...................YYYYYYYYYYYYYYYoooooo&&
EEEEEEE55555EEEE55555E&&&&E555555555555555OO&ooYYYY.........................YYYYYYYYYYYYYYYYYYoooo&&&&
EEEEEEE555555OOOOOOOE&&&&&O555555555555555O&&ooYYYY.....................YYYYYYYYYYYYYYYYYYYoooooo&
EEEEEEE5555555EOOOOO&&&&&&OOEE555555555555O&&ooYYYY.........................YYYYYYYYYYYYYYYYYYYoooo
EEEEEEE55555555EO&&&&&&&&OOOOOOOOEEE555555O&&oooYYYY......................YYYYYYYYYYYoo&&
EEEEEEE55555555EE&&&&&&&&&&&&&OO&OO5555555O&&oooYYYY......................YYYYYYoo&&&
EEEEEEE55555555E5O&&&&&&&&&&&&&&OE55555555O&&oooYYYY........................YYYYYoo&
EEEEEEE5555555E5E&&&&&&&&&&&&OE55555555555O&&oooYYYYY........................YYYYYYYYYYYooooo&
EEEEE55555555555&&&&&&&&&&&O55555555555555E&&ooYYYYYY............................YYYYYYYoYo&&&&&O
EEE555555555555O&&&&&&&&&&&O55555555555555E&&oooYYYYYY..............................YooooYYYYYoo&&OOOOEEEE
E5555555555555O&&&&OOEO&&&&&555555555555555&&oooYoYYYY...........................YYooooooYYYYYYo&&ooo&&&
5E555555555555&&OE55555E&&&&E55555555555555O&oooooYYY...........................YYo&o&oYoo&&o&&OEEOEEEEEE
555555555555555555555555EO&&E55555555555555E&ooooYYY....................YY&&&O&&&&&OEE5E5EE5555E5
E5555555555555555555555555E&O55555555555555E&oooooYYY..................Yo&OOOO&&&&OOEE5EEE555EEEEE
EEE55555555555555555555555555555555555555555O&ooooYYY................Yo&OOEEOOOEO&EEEEEEEEEOOOEEEE
EE55555555555555555555555555555555E555555555E&ooooYYYY................ooOOOEEEO&OOE&OEOO&&O&&o&OOOOOO
5555555555E5EOEEEE5EEEEEOEEE55EEEEEEE5555555EO&ooooYY.............YoOEEEE&OEEO&O&&oo&ooo&oYo&&&&&&O
555EE55E55O&O&E&OE5&E&EO&O&OEEOOO&OEOEE555555O&ooooYY..........YoOEEEEEE55EO&oYYYYYYoYYoo&&&&&OE
5555555E55E5EEEE555E5EEEEEEEE5EEEEEEEE5555555E&&oooYY............oo&OEEE55E555EoYY.YooYo&&&&OOOO
555555E55555555555555E55EEEEEEEEEEEE555555555EO&oooYYY..............Y&&OEEE5555555EoYYYYooYYo&&&OOOOEE
55555555&EO5O55O55O5&&E&&EOOE&&OEOEOE&O5555555O&ooYYY.............o&OEEEEE5555555EoYYoooo&&OOOEEEEEE
55555555Y5E5o&5Y&OY5YO5&E&OYEE.Oo5oE.E5555555O&ooYYYY.............Y&OOEEE555555555EYYYYYYYoo&&&OOEEEEEE555
55555555Y5E&OEoYOY5YEEoO&OYOEYEY5o5E5555555E&oYYYYY........Y........YOOEEE5555555555E&YYYYYooo&OEEEEEEEEEEEEEE
55555555OOEO5EEEE5EEOOEO5OEE5OO&&o&EEOO5555555E&ooYYYY.........Y...........oY&&EE555555555555E&YYYoo&OOEEEE55555555555555
5555555555555555555555E5EEEEEEE55E555555555555E&ooYYY...........YY.........oo&&oOEE555555555555E&o&&OEE55555555555555555555
5555555555555O&OOOOOo&5E&EOE&&E&OE5555555555555OoooYYYY..........YoY.ooYOOOOE5555555555555EEOEE555555555EY5555555555555
5555555555555OoE&Y55Y55EY&EY&EY&E5555555555555O&&ooYYY...........Yo.YYYYo&&OOEE55555555555555E5555555EOoE5EO55555EE555555
555EE55555555OoEE&O5Y5EEoOEYOEYOE5555555555555EOO&ooooYY.........YYYY.YYYYoo&OOEEE55555555555555555555E&&EOOE555EEEE5OOEE
555EE5E555555EEEEE5EE5EEEEEEEOEEEEE55555555555EEOOO&OO&ooooY...YYYooo&&&&OEE555555555555555555555Eo..EO&&OOOOOO&Yo&OE
5E5E5555555555555EEEEEEEEEEE5E5EEE5555555555555EEEEEEEOOOOOOO&oYYYYoYYo&&&OEEE55555555555555555555Eo.YO&&oOO&YYo&OE
555555&O&E5O55O5OEOOEEOEEEOEEE&&E&EEOO&E5555555EE5E5555555EE5EEO&oYoYYYYYoooY.YYYo&OEE5555555555555555555EE&&&oo.o&&OEE
5E55E5Y5EEY&5o&Eo&EEoOEOEEEY&OYEE&&oE555555555555555555555555EO&&oooYooooYYoo&OEE555555555555555EE5Eo.......o&&OEEE
EE555EYEEY&OY5&O5EYEEoOEo&YEEYo&oOO&&&EE555555555555555E55555555EEEO&&&o&&oYY....YYo&OE555555555555EEE5EO&YY......Yoo&OOEEOo
EEE555OOEEE5EEE5E5OE55EOOEEOEEOEOEOO5EOEE55555555555EEE5555555555555EEEEOO&oYY......Yo&EE555555555E&&&EO&oYYYYYYYo&OOO&o
EEEE55E5E5555555555E5E55E5EE55E5E55E5EE5555555555EEO&&&&&OEE555555555555EEO&oY...YoOEE55EEEEOOoYYYYYYYYYYo&&O&oY..
EEEEE5EEEEEE555555555555555555E55EE5555555555555EO&&&oooooo&OOEE5555555555EE&o..Yo&OEEEOOO&&oYYYYYYYYYYYYYYooo&&ooY.
EEEEEEEEEEE5555EOO5555555555EEE5EEEE555555555555EO&&&ooooo&&OEE55555555555555OY...Yoo&OEEO&&ooooYYYoooooY.....
EEEEEEEE5555555Eoo555555555E55EEEEEEEEE5555555555EO&&O&&OOOE555555555E55555555o....Yoo&&&O&&ooYYYY........
5EE5555E5555555OooE5555555555EE5E5EEEE555555555555EEEOOEE55555555E555555555555&...Yoo&&&&&&oYYYYYY.......
EE5555555EE555E&&oE55555555555E555EE5E5555555555555EEEE55555555O&oEEOOOOOOOO55&....Yooo&oo&&ooYYYY..
EE55E555E5EE55ooooE555555E5E5EE555555555555555555555555555555E&.YEO&o&&&&&&Oo....YYooooooooooYYY...
E555oo&&OEEE5&ooooOE55555555555E55555555555555555555555555555&YOE&YYYYoooY...YYYoooooooooYYYY...
E555E&ooooooooooooOEE55555555555EE5555555EE55555555555555555Eo.YoYYooYYY....YYYooooooYoYYYY..
5EEE5EOoooooooooo&&&OOE555555555E555E555E555555555555555E55E&&oooooooYo&oooooYY..YYYYooooooYYYYYY....
EEEEEE5Eooooooooo&&&&&&&&OO555555E555555E555555555555555EOEEO&O&&&o&&oooooooYY...YYYYooooooYYYYYYYYY....
EE5EEE5EE&ooooooo&&O&&&&oOE55555555EE5555555555555555555E&OOO&&&&&oooooooooY..YYoooooooYYYYYYYYYYY......
EEEEEEEEEOooooooo&&&&&&OEE555555555EEEEEE5555555555555555O&&OO&&&oooo&&OO&Y..YYooooooYYYYYYYYYYY...
EEE5EEEEEo&&o&&&&&&&OEEEEE5555555E55EEEEE55E5555555555555O&o&OO&&&&OOOOOoY...YooooooYYYYYYYYYYYYYY...
555EE555O&&O&&&&&&&EE5EEEEE5E5E555EEEEEEEEEEE555555555555E&o&OOOOOOOO&oYY..YYoYooooooYYYYYYYYYYYY...
555EE55Eo&&&&OO&&&&OEEEEEE55EE5EEEEEEEEEEEEE55555555555555&oo&&&&&&oY..YoYoooooooooYYYYYYYYYYY..
55EEE5E&&OOEEEEO&&&&EEE555EEEEE5EEEEEEEEEEEEE5555555555555&ooooooYYYY..YYoooo&o&oooYoYYYoYYYYY..
5E5E55OOEEEEEEEEE&&&E5E5EEEEE5E55EEEEEEEEEEE5E555555555555OoooooYYYYY..YYoo&&&&&ooooooooooYYYYY....
5555E55EEEEE55EEEEOoE555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5555555555555OooYYYYYYY....Yo&&&&&&&ooooooooooooYYY...
5555E5EEEEEE55EEEE5EE555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE55555555555555OoYYYYYYYY...YYo&OOOO&&&oooYYooo&&&oY...
555555EEEEEE5EEEEE5E5EEEEEE5EEEEEEEEEEEEEEEEE5555555555555OoYYYYYYY...YYo&&O&&&&ooYYYoo&&O&oY..
55555E5E5555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE555555555555555EoYYYYYY.....YYo&&&&&&oYYYo&&OOOo..
5555E5555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE55555555555555EoYYY....YYooo&&ooYo&&OEEOY..
55555555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE55E555555555555555EoYYY....YYYoooooY..Yoo&OOEEEOo..
55555555555555oEoO&&&Y&EoEY&oOo&&OEE55555EE5555555555555555&YY...YYYoooYYYYo&&OOEEEEOY..
55555555555555&E&E&OOO&O&Oo&&EO&OEE555555E55555555555555555OoY.....YYo&ooYYYo&&OEEEEEE&..
555555555555555EEEEEEEEEEEE5E55E5555555E55555EEE55555555555EoYY........YYo&&&oYYYYYYYYYo&OOEEEEEEEY....
55555555555EOOE55EO&OEOEOOEOOEEO5OOE555555555EEEE55555555555&oYY..Yo&OOO&&oo&&&&&ooo&&OOEEEEE5Eo.
55555555555&OEYO&EEE&YEoEooOY5O&5YO55555555EE5555555555555EoYY......Yo&OOEEEOOEEE555EEOOOOEEEEEE5E&
55555555555&O5oO&.EEEoo&oE5ooo5&o5oO555E5555E5E5555555555555OoYY..Yoo&OEEEE555555555555EOOEEEEE55EO..
55555555555OOOEEEE&OOE5OOE5OEEOO5OOEEE555555555555555555555555&oYY..YooYYYYYo&OEEEE555555555555555OOEEEEE55Eo.....
555555555555555555555555555555555EE555555555555555555555555555E&oYoOO&&o&&OEEEE555555555555555E&&OEEE55Eo....
555555555555555555555555555555555EEE555555555555555555555555555OoYYYYOEEEOOOEEEEE5555555555EEEOOO&&OEEEOY...
555555555555555555555555555555555EEE5555555555555555555555555555&oYYYOEEEEEEEEEEEEEE55EEEEO&&OOoYYYY......
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555E&oYYoEEEOEEEE55EEE5EEOO&&oooY........
&&&OEEEEE5555555555EEEOEEEOE5555555555555555555555555555555555555OooYY.oOOOO&Y&EEEEEE&&ooYoYYoY..........
&&oo&oooo&OOEOEOEOEEEE5OEEEEEEEEEEEEE55555555555555555555555555555&oYY...YOOoYo&&&ooYYYYYY......
&oo&&oooo&o&&&&&Oo&OOO5&OEOEOOO&OEOEO55555E55555555555555555555555E&oYY....YoY.YYYYYoYoYYY..........
o&&&&&ooo&&OOOOOO&&&&&&E5555555555555555555555555555555555555555555E&YYY...YYoY......YoYoY..........
o&&OOO&ooo&&OOOO&&&&ooooo&&OO&&OO&&&&&&OOEEEEEEEE5555555555555555555OoYYY....oooY........Y&ooooY............
o&&OOO&&&&&EEEEOOOOOOOOOOOOOOo&&OOOEOO&&ooooo&&&OOEE55E5EEE555555555E&oYY......oooY.......o&oooooYYYoooY.............
o&&OOO&&&OOo&&5OOEEoOo&&&O&&&OY&&&&YO&ooooo&&oo&&&OOEEOEEEEE5555555O&YYY....Yo&oY....oo&&YooooYYoooYoYY..
o&&OO&&o&OO5o5o&5.Y&E5o.E&OO&.E.O.5oEO&oooo&&oo&&&&&OOOOEEEEEEE55555OoYYY.Yo&oY.oo&ooo&ooYYYo&&&oYooYYoYYYY
oo&&&&&o&Oo5E5Y5Y&&EEooEOOoEo.&EEO&&oo&&&o&&&&&&OOOEEOEEEEE555555&oYYY.Yo&O&Y.YYYYoooooYo&&O&oooo&ooo&oooYYYYY
oo&&&&&o&Oo.EEEoY5O.ooY555&OOoYE.o.YEEO&&O&&&&oooooo&&OOOE5EEEEEE55555E&oYYo&&&&.....YoYoo&&O&O&&&ooo&oY&oooYYY
oo&&&&&o&O&OOE5O&Y&oOYEEYOOoYE.o.OEE&&&OEEE55E&&&&&OO&&OO555555EE5555OoYYoOO&o.YYYoYYYYo&&&o&O&O&OOO&&o&ooYY
oo&&&&&&&&OYEYOEEO5YOoEo&5o&E&YO.&.5EEO&OOE&OE5555EEEO&&&OOE55555555555E&YYYYY&oOO&YYY.YYYoooYYooo&o&&oooo&ooo&OO&OO&O&OO&&oooo
ooo&&&&o&&OoOoO5oOO5&5&O&oE&OEEYOo&.55EEEEEEO&O555555555EOOO&OE5555555555EoYYYooOoOoYYoooYYYYoo&&&ooo&&&&&OOOO&OEOOOEEOO&&&O&OOOOoo&Y
oooo&&&oo&&&OOO&Y&OOooO&Yo&Y.o..&&..O&Y.oEOE55555E555555E&&OOE5555555555&oYYoo&&O&&oYooooo&oo&&OOO&&&O&OOOEEEEEEEEEE5EEOOO&&OO&OO&o&&
oooo&&&ooooo&OEOYYEEO&5OEEYE.&Eo.5E&YE5EO5555555555555EOOOO5555555555E&Yoo&&&O&oo&&&&&&OOOOOOEEOEEEEEEOOOOEOEEEEEEE&YYoYYoooo&&o&&
oo&o&&oooooo&&EOYOEE&EO.EOOEYEOEE&OOOEE55555E5555555555EEE5555555555Oo&&&OOO&o&OOOOOOEEEEEEEEEO&&...YYo&YoY....YYYoo&
o&&oo&&ooooo&OE&ooEE&EO..EOOEY.5EOEoOO&&&E555555E5E555555555E5555555555OOOOOOO&&OEEEEEEEO&oYYoo.......YY...........Yoo
&&&ooooo&ooo&OE&&5E&EO.OOo&O&55oEYO&ooooo&OE5555555555555555555555555EOOOOEO&&OEEEEE&Y........Y..............YY
EEEOO&&oooo&&&E&E.&E&EOEOYEOOE5EYO&oooooooooOE5E555555555555555555555EEOEEOEOEEEEOY.......YYYY..........YY
EEEEEEEEEEEOOOOoEo..EoO&&.YEOO&&.EYO&&ooooooooooO55555555555555555555555OEOEOOEOOYY....Y....YY
EEEEEEEEEEEEE55&5EOoO&OYE&OoYOEo&&&ooooooooooo55555555555555555555555EEO&OOO&Y.........Yo
EEEEEEEEEEEEEE5&55YY&5O5EYEOOYYEo&&&ooooooooooooE55555555555555555555555OO&O&oY.......Y.YYYYo
EEEEEEEE5EEEEE5&E5&o5O55oE55Oo5.O&&ooooooooYooo&E55555555555555555555555OO&&Y......YYYY
EEEEEE5555EEEE5oE55o5O55EY55EO5Y.5EEOOO&oooYYoooo&OOEEE555555E55555555555E&&oY.YooooYYYYYYYYoo
EEEEE555555EE55oE55oo5O555.55555&Y5EEEEEEEEEEOO&oooo&&o&OE55EE5555555555555O&oYYYo&&&OEO&oYYYYYYYYYYYo
EEEEE5EE55EEEE5oE55Eo5OE5E5E55EE&5EE5EEEEEEEEEEEEEOOO&&oo&&OE5555555555555E&&oYYooooo&oYYYYYYYYYYYYYYoo
EEEEE555555E555oE555o5O55Y555o555O5EE5EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOO&&OOEEE555555555E&oYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYo
EEEEE5555555EE&OEEooEo&YEEEOo555Y5EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5555OooYYYYYYYYYoYooY&oooooYYYYYYYYYYYYYYY
EEEEEE55555EO.YE5O.&EY5o.E5Eo&o.OE5EE..YEOY&EEEE55EEEEEEEEEEEEEEEEE55555555555OoYYYYYYYYYYYYo&&O&Oo&&o&YYYY
EEEEEEEE555E5Y..555&&5&&5E55&E5O555.o55&E5EEEEE5EEEEEEEEEE5EEEEEEE55555555555&oYYYYYYYYYYoY&&&OO&&&&ooYY..
EEEEEEEEEE555O..O55Y55.&55E5OE5o555.o5E&5EEEEEE5EEEEEEEEEE5EEEEEEEE55555555555OoYYYYYYYYYYooO&OO&&ooY.................
EEEEEEEEE55555.o5Eo5EO55o5OE5o..555&5OEEEEEEEE55EEEEEEEEE55EEEEEEE5555E5555555OoYYYYYYYYYYo&oo&oYo&............
EEEEEEEEE5EE55o.5&E5&O55Y5OE5o..555.o5&5EEEEEEE555EEEEEEEEEEEEEEEEEE555555555555OoYYYo&YYoo&ooY........YY
EEEEEEEEE5EE55O..E&55oO55.5OE5o.Y555.&&&5EEEEEEE555EEEEEEEEEEEEEEEEEE5555555555555&YYY..ooYooYYYo.........Yo
EEEEEEEEEEEEE55.o&55YO55..5O..E5YEE55oYo55EEEEEE55E5EEEEEEEEEEEEEEEEEE555555555555E&YY...YYooYYY..........YYYYY
&o&OOE5EEEEEE5Eo.E55YOE5..5O..&Y&55EE5Y55EEEEEEEE555EEEEEEEEEEEEEEEEE5555555555555EoY....Y.&YoooY.........YYooYo
oYYYYoEEEEEEE5E&.E55YEE5..5OE5YYEEE5oO5EEEEEE5E555EEEEEEEEEEEEEEEEEE5555555555555OY...oYoYoYY.Y..YYYYYo&oo
ooooooo&&OEEEEE&..555o..O55.5OE5oo5E5YY&oYo5EEEEEE5E55EEEEEEEEEEEEEEEEEEE55555555555555&YYYYYYoYoYooYoYYYYYYYooYYoYYYYYYoo&&
ooooooooooooo&O&.555&.E55.5OE5oY555YY&OYYE5EEEEE5555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5555555555555EooYooYYYYYYYYoYooYooYYoYYoooo&ooooooY&&OO
&&ooooo&&&oooo&&.O&O&..O55.o5OE5oYo555YY&5ooO5EEEEE5555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE55555555555555E&ooYYoYYYYooYYoYYYoooooYo&&&&Oooo&&&&&&&O
&&ooooo&o&ooo&O&YY&o&O..&OE.&5OE5oYo5O5YY&5&o&5EEEEEE555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE55555555555555EO&oooYoYYYoYYY&Yo&o&&o&oo&Oo&&&&&&&OO&EOO
&&o&oo&&&&&oo&O&YOO&O.&&OOO&E5oY&5O5oY&5O&&5EEEEEEE5EEEEEEEEE5EEEEEEEEEEEE5555555555555EEOoO&o&ooooooo&&&&&&&&&o&&O&OO&&OOEOEOEEE
&&oooo&OO&&&&OO&YO&&&&&OOoOO&YOO&YoEO5ooO5Eo&E5EEEEEE55EEEEEEEE5EEEEEEEEEEEE5555555555555EEOOOO&&&&ooYoo&&&OOOOOOOEOOO&OOOOEEEEEOEE
&oooo&&&O&&&&EEOooEOo&OooOOYOOEOYYOOOYo&OEoo&55ooO5EEEEEE555EEEEEE55EEEEEEEEEEEE55555555555555EEE&OOOOO&o&oo&&&&OOEOEOEOEOOOOEOEE5E5E55
oo&ooo&&O&&&OOOOOOO&oo&OO&&OOO&&&&&&OOo&O&OO&&&&&OOEEEEEEE55EEEEEE55EEEEEEEEEEEEE555555555555555EEOOOOOO&&&&OOEOOEEEEEEEEEEEEEOEE555555
&&ooo&&&OO&&&OOOOOO&oo&&&&&&O&&O&&&&&&&&&&&&&&&&&&ooo&OEEEE555EEEEE5EEEEEEEEEEEEEE5555555E555555EEEEOEEOOEOOEEEEEEEE5EEE5EEE55E55555555
&&oooo&&OOO&&O&&&&&oooo&&oo&&&&O&&oo&&oooo&oooooooo&ooooooOEE55EEE5EEEEEEEEEEEEEEEEE55555EE555555555EEEEEEOO5EEE55EE555E55E555555555555
&&ooo&&&OOO&&&&&OOO&&oooooo&OOOO&&oo&&oo&&oooooooooooooooooO&&OOOOEEE5EEEEEEEEEEEEEEE55555E5555555555E5555EE5555555E5555555555555555555
&oooo&&&OOOO&&&&OOO&&&&&oo&OOOOO&&&&&&o&&&&&ooooooo&&&&ooo&&OO&&ooo&&OOE55EEEEEEEEEEEE5555E55555555555555555555555555555555555555555555
&&oo&&&OO&OO&O&OOOO&&&&&oo&OOOOO&&&&&&&&ooo&&ooo&&&o&&&ooo&&&Yo&&&&&o&&oYoOOOEEEEEEEEEE5555EOE55555555OO555555555OO55555555E&5555555555
&&oo&&&OOo&O&&OOOOOYYO&&oo&OE&Y&&&&&&&&&&Y&&oo&&&Ooo&&&oo&&&o&&&ooOO&&Y&&ooo&&OOEEEE55555E&55555555o&55555555OOo555555555Y5555555555
oo&&&&OOO&&OOO&&OO&o&&&oo&OEoEOO&&ooo&&Yo&&o&&&&Ooo&&&oo&&&o&&&o&&&&oO&&oooYoooo&OE555EoE55555555Y&55555555E&o55555555Eo5555555555
&o&&&OOOO&OOO&&OEOOO&&&&o&&OEEEOOO&&oooo&&&&&&&&&&&&&&&oooo&&&o&&oo&&&&&o&OO&ooooooooooo&&OOOEE55555555E555555555E555555555E55555555555
&&OEOOOOOOOOO&OOEO&O&&&ooo&OOEOOO&&ooooooo&&&&&&&&&&&&oooooooo&ooo&&&o&o&&&&&ooooooo&&&&&&&&&&OOOOEE55555555555555555555555555555555555
&OOEEOEOO&&OOOOOO&&&&&ooo&&OOOO&&&&oooooooooo&&&&&&ooooooooooooooo&ooooo&&&&ooo&&ooo&&&&oo&&&&&&&&&&OOOEEE55555555555555555555555555555
&OOOEOOO&&&&&&&EE&&&&&ooo&&OOOO&&&oooooooooooo&ooooYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoYoYYYYooYYYooYYYY&&&&&&&&&&O&OOOOOOOEEE55555555EEEEE5555555555
&OO&OO&&&&&&&o&EEoooooooo&&&O&&&&&&oooooooooYooooYYYYYYYYYYYYYoYYYYYYoYoYYYoYYYY&O&&&&&o&&&&&OOOOOOOOO&&OOEEEE..5555555555
&OOo&&&oo&oooooO&o&ooooo&&&&O&&&&&&oooooooo&&&&&&oooYYYYYYYYooooYYYoYYoY&&&oooo&O&&&&&&&&ooooooo&o&&oOoOOOOOO..YEEE5555555
&OO&&&oooooo&&&&O&&ooooo&&&OO&&&&&&&ooooooo&&&&&&&ooYYYYYYYYYYYYYYoooooo&ooooYYYYYY&&&oYo&&O&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&OOOOOOO..OOOOOOOEEE
O&O&&oo&ooooo&&&O&ooo&&&&&OO&&&&&&OOooooooo&O&&oo&ooYYYYYYYYYYooooo&&&&&O&&ooYYooYo&&&oo&&&&&&&&&&&o&oo&&&&&&&&&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
&&&&&&&&&oooo&&&&oooo&&&&&&O&&&&ooOO&ooooooo&&ooooooYYYYYYYYYYYoooooo&ooooooYYYYYYooo&o&&&&&&&&&&&oooooooo&&&&&&OOO&&&&&&OOOOOOOOOOOOOO

Fichier généré par IMG-TXT avec les parametres : Gamma = 14, Palette = 11, Taille du texte = 135 x 135 caracteres.