Ce fichier doit etre lut avec un navigateur qui supporte la police Terminal ! c'est le cas d'Internet Explorer mais malheureusement pas celui de Mozilla.
Si vous voyez autre chose que des espaces entres les guillemets (des par exemple) ici : "", vous ne pouvez pas voir ce fichier correctement...
Utilisez alors un autre format de fichier (BMP ou TXT).

...........
...........
..........
..YY.......
...Y...
..................
.................
..............Y.Y..
........Y...o....
.........Y.....Y....
.......YYY...o&....
.........Y..o.&Y..Y..
Y.....YYYYoo&.....
.........&YYYYYY.o&oY......
.......o&oooYY.&.&oY........
Y...oOYo&&Y.o.OY...oY..
.Y.......YEoYYo&o.YY&Yo...YY..YYYYEE5EE&ooo&OY..YY
O&oY......oYY5ooYYoYY.oooYY........Yo5BBBBBBBBB55&.oO55BBY
YB5EOY.oEEO&Y....oYEo&&YoYYY.&.oY......5BBBBBBBBB555O.oOBBBB.
o55BEYOBBBBBBBBBBEY.&YYE&Oooo.o.O.&Y.oo......oOE5BBBBBBBBE.5BBEE
o55OBBBBBBBBBB5&ooYYYYo&YYEYEOY&&o.&.O.oY.o.&.....o&OEEEE5EOBB&
5Y.5BBBBBBBB5E..YooEYE&o&O&.Y.O.&o........ooYYEE
&.&E5EO&oY...YYooY&EoEOY&&&YYYO.o.Y.........Y
......YoO&YOEoEO&&&&Yo.Yo.o.Y..........
.......OoOEoOOO&OOo.oYYo........
oo&.......YYY&EoO&Eo&Oo.&Yo.o...Y&O&...Y.
O5Y.....YoYOEYE&EoOO&..&Y.o.Y..B5Eo...ooo.
&o.....Y.OYOOoOO5o&OoY.&Yo.YY.5&Y&Y..Y&o.
Y&o......YoY&5EY&&o&O5ooOoY.Y&.oOoo..E
o&EEEOY...Y&OEEOo&OYOE5&o&&.Y.Y..&.YoO.YOY...o&&oooYEY.
oO&o.Y...&&ooOOY&OoEO5&o&Y.Yo.o.&&&Y.OO....YYo&OEEEY5
o5o....YO&YYEOY&OoE&5&Y&YYYY.o&&.OY.oE&.....Yoo&&&EY.
&5&....YOOYo5Eo&o&O&E&YO&Y..Y&YOo.Oo.OE&Y......Y&oOE.
&5&...YOEY&55oOYo&OEO.&&.Y...o.YEY.OoYOEOoY..Yoo&5.
Yo5&....Y&EEoYO55oOo&OOOO.&o...o.YOYOo.oOEEOo...OoY5Y.
.Yo5EY.......YYooo.oE55oOooEOYO&&....oOEoYo&OOOOo....Y5YO..
YoEE5O&oooooYYYYoYYYoo..oE5BooYoOOYEoO...Y.oYE.YO&Yoo&&OEO&oY.....E5Y.o.
YoE&5BBBBBBBB55Oo..&E55ooooEoOYooY...Yo.E.oYYY...YOEEEO&oYYYYoEBEY..
..oOY5BBBBBBB5EO&..Y&EOO&oYYE&OYo&..Y..O.oo......&E55555EEOE5BE..
.oOE5BBB55O&.Y&ooEOoY&&OY...oO.OOo........YE55BBB5EOEE5E....
..Y&&OO55OoY....YYY&EOo.Y.OOo&.Y.Y..oYo.OoooY...oO&OEEEEOOO&OO.
...Yo.Y&&o..YYY&EOY.o.O&o&.oYY...Y&5oYY..YYYYo&&ooOoYo&...
...o...YY.....YYoO5OY.&.E&&&.Y&.....&Y5Eo.........Y..YO.o...
.o..YY......Yo&E5EY.oO&oY.o&.....YoYE5E&oY.........Y&.o....
...Y..Y....Y.YoOOE5EYoYYY.o&..YYo5EOO&oY......oY.Y.......
......Y....Y5&..&O&OOEEO&oY...Y&Y..o&5E&&ooYYYoY...o....Y...
....Y....Y5BEY..o5E&OO&ooY..&&Y...o..&&OOooooYoo..&5..o..OY..
.YooY.......YY5&&Eo..O5E&O&o...Y&.....Yoo&O&ooo&55B&.o....&.o...
YYY.....Y...YEoY&oYOO&&oY......OY.....Y.oYY&&&ooOBO.&OEEo...........YY
.&o.............OYYo..Yo&&oYY.....&..oY....YYYYO&ooO5E....oY&5&o..oo.
YY..........o.....Y.YooooYY.Y.Y&Y....YO&oE&o.YoOO..O5&.....oY
YYY.........o......&Y.Y..YY.o.Y&.Y.....Y&o.Y&o.Y&...Y.Y&
oYY.....Y.o.....YO&o...Y&Y....oY..YY.....Y.YY...&o.oY...oo.
.YYY.....Y.Y..&YY&.o&.....YY.....o.oYY....&.....OO..&oYY.ooY
YY....Y....O..Y.....&o.....Y.o.YoYYoYoY.........OEEO...Y&o.oo
YY......Y..&Y......&Y....Y...&.Y....YYYYo..OEooo....o..&&
YY...Y..YY....&55OYY..o....Y...O.Y.5OYYYYo..&EOo....YO
Y....Y.....Y........oO5BEoYYoY.....Y......5BBO.YYY.&O&Y..Y...Y...O.
.Y.....Y....&E55O&&.......YO&&.....OOE5E.Y..ooY....&..o
Y.......&E55&........oEOooY.Y...Y&EO...o....Y
.Y...........Y&EY........Yo...Y..Y..&O.Y...Y....Y
.Y........Yo........Y...Oo..&O.Y.....o
..YY.......o....Y&...o...&&.Y..o
..Y......Y..........Y.&Y.....o
.o......Y...........o.YoY...Y
...Y................Y.Y..o.Y.........o
..YY.......Y..........YY............&
..Y.......Y........Y...........O
...Y................................o....&.
...Y............................o...oY
...Y..........Y...............Y...oo
..Y.........Y............Y.....YY..oY..o&
.Y............Y..o............YY.&Y.YO
...........Y.O.............Yo..&Y.YO.
..Y.......Y.E...............YY..ooY.YYO
.Y.Y.......Y..5..............Yo..&YY.YY&Y
...o......Y..5...........YY...&Y.YY&o
..Y.o......Y..Y5.......YY...Yo.YYo&
.Y.&........Y..&5.......YY..ooY..YooO
..&..........Y..OE........YY..&YYYooO
.Y..&.......Y..EOY.......YY.Y&o&o&.
...O......YY...5&Y.........YY&.o&o&
...O......Y..5oY.......YYo&.o.&ooY
...O...Y...YEoY.......YYYY&&.Y.&ooY
.....O...Y...YEoY......oYYoOOY.&&oo
....O.....Y....oOoYY.......oYooEOYY.o&oo
....O......Y...&&oo..Y.....ooo&5O&Yo&o&
....&.........Oo&o..Y.....Yoo&O5EOYYOo&
...&........EYOo..Y......Y&&&E55OoOo&
...&..........EYE&..Y.........YO&O5B5Oo.O&&
....O.............E&E&..Y........oOOE5BBOY.&&&.
.....YE.............EO5OY..Y.........oEOEBB5Eo..&&o
...YE..............Y5O5OY...Y..........&EEEBB5Eo..oOY
..YoEY...........o5O5EY..Y.........&EE5BB5Eo.YOYY
......YOEY..........&5EBEY..Y..........OEE5BB5E&OYo
.........YO5Y...........&E5BEo...........OE5BB55OO.OYo
.......YOEo...........OE5B5o.............O55BB55OOY.&oo
........YOOoY............EE5B5o...Y..........O5&BB55OEY..o&&
..........Y&ooYY...........YE55B5&...........Y&...YO5555EEEo.O&
........Y&Y&o..........Y555B5&.............YOEO55EEEo.O&
........Y&&o..........o555B5&...........YO&YE5EEEo..&&.
.......YoO&Y...........&555B5O............oOY&5EEEo...&&
........Y&&&Y.......OB55B5OY...........o&oEEEEo..YOo
......YOo&........E555BBOY...........o&.OEEO&....Oo
....YoO&&..........Y55E5BBOYY..........o&..oEEO&.....&&
...o&&OEo............oB5E5BBEYY.............o&.oOEO&.....oO
....o&oOY.........o5E5BBBEYY..............o&.Y&OO&.....YO
..o&YoO........O5E5BBBEYY......&.......Y&..&EOo.....O
...&O.EO........O5E5BBBEYY..Y.....YO.......Y&.oEO&.....&.
.....YOOE&........55E5BBBOY..Y..oo........Y&YEE&.....o.
.....oO&oEo.......5EEBBBBOY..YY..........&.EE&....Y
.....&EYEEY......Y5E5BBBB&o.YY..........ooEE&Y...
.....Y&O&EO......&555BB5Boo.YYY.........o&OEoY.....
.....ooOEOO.......O555B555oo..YYY............o&&EoY.....o
......YYOEO&.......E55B5555oY.oYY..............YO.YOoo.....o
....YYoEEOo.....O55B555EYY.oYY............Y&Ooo.....Y
....YoEOOY....O5BB5EE&oY.oYY.............&Y&&o....
.....YY&EOO.....YOBBBBEEooY.oY..............&oYOo.....Y
....oY&EO&......YOBB55OEo&Y.oY......o........o&.Oo....
......Y&&&oO&&......YOB555&Eo&.oY.......OY&......o&Oo..
...Y.oO&o....YOB5EE&E&o.oY......YY.......Y&&o.....
Y..Y...Y..oE&&Y...O5EOE&O&oYoYYY............Yo.&o....
.....oO&OY....Y.E5EEE&&&oYoYYY...............ooY.....
.......YYOEEOO.............E5EEEOo&o.YoYYY...............oYoYY......
.......&oOEO&.............EEOOEO&&o.oYYY.................YYoYY....
.....o&5OOo..........EOO&EO&&Y.YoYYY...................YYYYY......
.....Y&E&Oo.............EO&&O&O&Y.oYYY..........Y.......YYYoY...
.....Y&&oOY.........E&&&E&O&Y..oYY.......o5EEOOoY......YY&Y.Y
......YOoo&........O&&&OOEo..ooYYY........&BBBBBB5B......YY.&o.YY
...oEYo&.......O&&OOEOo..ooYY........&oo&oO5BB........YY.OoY..Y
......YoOoo......YYo.E&&&OEOo...ooYY........&YY&5B..........YY.O&Y......Y
........Yoo.oY...Y&&.o&oO&&OOEOo...YooYYY........oY&E5..........Y.E&oY.......YY
......YoY.oY.....&&&&EOOEOEOo....YooY.........Yo&E.........Y.EO&oY.......Oo
..YY...o&o.o...Y...&O&EEEEEEE&Y....YooY..........Y.YooO...........YY.EOOoY.........Y&E
.YooooYYYYYYYYo.Y...Y..oOE55EEEEE&Y.....YooYY............Y.YooE..........YYoOOO&......Yo&OE&
.......o...Y..Y...YYYE55555EE&Y.....YooYY...........YYYo&E...........YYYEO&&oYY...Yo&&OEo
........o....Y.....Y...Y&&E55555EO&Y....oooYYY..........YYYo&E.......Y...YY.5EO&oY...Yo&OEY
...........o....Y......YY...Y&O5555555EOoY......ooooYY........YYYYo&&E......YY.....YYOE&&oY...o&OE.
.......&...Y...Y.......YY........ooO55B55555EOo.......ooooYY..........YoooYY&&&E........YYY......YYoE&&oo...oOOE
.....O5...Y....Y.........Yo.........o&EE5B55555EOo......oooYYY........Yooooo&O&E.........YY..........YYYE&&oo...Y&OEE
.......&5EY...Y.....Y........o&Y......ooOE5B555555EOo.......oooYYY......o&&oooOEE5........YY..........YY.E&&oo..YoOE&
....Yo&o..o.....YYY........o&o.....ooOEBB555555EOY.......YYYYYY......oO&o&&EEEE........YYY...........YY..E&oYY...YoOEo
Y...Yo..o.....YoY........oO&oY...o&OEBBB555555EOo.......YYYYYY.....&OO&EOO&OE......YYY............YYE&o...Y&E5
.Y.YYY...Y.....YoY.......YOEEEEEEO&&OEO55BBB555555EOo.......YYYYYY....OEOO&&OOEE.....YYY...........YoYE&Y...Y&E5
Y....&YY....Yoo.....&Y.....YooooYo555BBB555555EOo......YYYYYY...O55EE5EE5E.......YYoY............ooYYYEOo....Y&EE
......YY&O....YoY.......5BBBB55555EOOo.....YYYYYYYYYY...EBB555555O.......YooY............YooYYYE55E&Y..Yo&E
....Yoo&.....ooo........oBBBB55555EO&o...YYYYYYYYYYYY...5BBBB5555O.....YooY.............YooYYo.&&OO&&YYYYo&OOEOY
...Yo.....o&oY.........5BBB55555EO&Y..YYYYYYYYYYYYY.5BBBBBBB5O......YYooY..........Y..Yo&YYo........YY
.Y&....YooY....5BBB55555EO&Y..YYYYoYYYYYYYYYY.BBBBBBBBBO......Yooo...........Y..Y&&YooY..&...
........YooYY..YoYOBBBB5EE55EO&YYooooYYYYooooYYYBBBBBBBBB&.....Yooo...........Y..Y&&ooo..YE&Y...
......oooYYYo.YoY&555555O.&EO&&YYoooooYYY.YYYooYYYYYYYY&.&EEEo.O&YYoooo...........Yo..Y&&oYo..Y...
......YooYYYY.....o&E5555555.&O&oYYYYYYYooooYYoYoooYYYYYoOE5555&.YYoooY..........Yo.o&&YYo..........Y
.......YooYYYo&oYY..oYY55B555555O.&oYoYYYYYYYooooYYoYoooooYYYYoOE55555.YYo&oY..........Yo.o&oYYo.......Yo
.......oooYY.YYoooYo..YoYE55B555555YE&.YooYYYYYYYYooooYoYoooooYYY.Y&OE5555O5oYoo&oY..........YoY..o&&YYo.........oo
.......oooYYYoooYY.&Yo555BBB555EYOOo&oYYYYYYooYoooooYYoooooYYYYY&&YOEEOoE5oY.YYo&&oY..........ooY..o&&YYoY.........
.....oooYYYYo&oYoEYE555BBBBBB55OO&&YY&&oooooYYoooYYYYYYYOBBBBBBBBBY.Yo&&oY..........ooY..o&oYYo5o.......Y.
........YooYYYYo&&&o&&&E555BBBBB5B5OO&&YYYYYYYY&&&&oooYYoooYYYYYYYEBBBBBBBBBYooooY..........YooY..o&oYYo&Y.........
........o&ooYYo&OoYoo.&E.&O&&EEEEO.o&oYoYYY..YYYo&&YYooYYoooooYYYYYY.OOOoO55EO.YYYYo&YoYY....YooY..o&&YooYY.&YY..Y..
.......o&&oYY..YYoOEOOYo5.OEEo55555.&O&oYYYY..YYYo&o.&ooooooooY.oYYYYE55EE55E.YYYYYo&YoY.....oooY..Yo&&oooYYoY.
.......Y&ooY..YoOEEEE.Y5.&YYEEEEEE.ooooYYYY.YYYoo&oooooooooooooo.EEEEoEEE.YYYoo&YoY....oooY..o&&oooY.oo
......Y&&oY...Yo&OEEE.5&EYE555E.&&&oYYYY.YYYooo.&oooYoooYYYY.YYYo.O555&55E.YYYoo&YoYY..oooY..oo&oooYY.
...Y.Yo&oYY...Yo&OEEEYEY&E5&&EEO.o&oYYYYYYYYYo&&oooYYYYYYYoYoYYYoY&OO&&EEEOYYYYo&&oYoYY..YoooY..Yoo&ooYYYYY.
...Y..Yo&oYY...Yo&OOEEo&E55BBBBBBE&O&oYYYoooYYYYYYYYYoBBBBBBBBBOYYo&&&oYY....YoooY..Yo&&oYYYo.
...Y..Yo&ooYY...Yo&&OEEOo555BBBBBBO&&&oYYYoooYY&BBBBBBBBBOYYo&&&oY....ooooY..Yo&ooYoY
....Y..YooooYY....Yo&OOEE.YOE5BBBBBB&&&&oYoYo&oooYYYYYYoYoYY&5E5EBBBBB&YYoo&&&oYY...YooooY..Yo&&oYYo
....Y..YooooYY....Yoo&&OOY.5BBBBBB&&&&oYYYooYY.OBBBBBBBBB&YYYo&&&ooY..YooooY..Yo&&oooo
....Y..YooooYY...Yooo&&&oOBBBBB5o&&&oYYYoooY.EBBBBBBBBBoYYo&&&&YY...YooooY..Yo&&oooo
....Y..YYoooYYY..Yooooo&o&BBBBBEo&&oYYYYoooYY..5BBBBBBBBBoYYo&&&ooY...Yo&ooY.Yo&&oooY
....Y..YooooYY..YYooooo&oYYBBBBBOo&&oYYYoooYY5BBBBBBBBBYYYoo&&&oYY....YooooY.Yo&&oooo.
....Y...Yo&&ooYYYYYoYYoooo&BBBBB&o&&oYYYooooYBBBBBBBBBBYYYo&&&&oYY....Yo&ooY.Yo&&oooY.
.....Y...Yo&&oooYYYYYoYYYooooEoO5BBBBo&&&oYYYYooooYBBBBBBBBBBYYYo&&&ooYYY...Yoo&ooY..Yo&&oooY.
....YYY...Yo&&oooYYYYYYYooYYooo&E5EEBBBBo&&&oYYo&&oYYYYYBBBBBBBBBBYYoo&&&ooYYY...Yoo&&oY...Yo&&oooY
....YY...Yo&&ooooYYYYYooooYooo&O5EEBBB5o&&ooYYYYYYYo&&oYYYYYYYYYoBBBBBBBBB5YYYoo&&&oYYYY...Yo&&&oY..Yo&&oooY
....YY..Yo&&ooooYYYYYYooYYYoo&O5EOBBBOo&&&YYYYYYYYYYo&&&ooYYYYYYYYYYoBBBBBBBBB5YYYoo&&&oYYYY....Yo&&&oY...Yo&&ooYY
....YY..Yo&&oooooYYYYYoYYYYo&&O555BBB&o&&&YYYYYYYYYYYYo&&&ooYYYYYYYYYYYY&BBBBBBBBBEYYYoo&oooYYYY...oo&&ooY....Yo&oooYY
.....YYY..Yo&&&ooooYYYYYYYYYooo&OEBBBBBoo&&&YYYYYYYoYYYoo&&&&ooYoYYYYYYYYYYYOBBBBBBBBBOYYYoooooYYYYYY..o&&&ooY....oo&oooYY
.....YYY..Yo&&ooYoooYYYYYYYYYoo&OEBBBB5Yo&&oYYYYYYoYYYYo&OO&&oooooooYYYYYYYOBBBBBBBBBOYYYoooooYYYYYY..Yo&&&ooY....oo&ooooY
.....YY...oo&oooooooYYYYYYYYoo&O5BBB5EY&&&oYYYYYoooYYYoOOOO&&oooooooooYYYYEBBBBBBBBB&YYYoooooYYYYYY..Yo&&&ooY....YoooooYY
.....YY...Yo&&ooYoooYYYYYYYYo&&O5BBB5Oo&&&oYYYYYooooYo&OOOOO&&&ooooooooooY5BBBBBBBBB&YYYYooooYYYYYYY.Yo&&&oYY....YoooYYYY
....Y....Yo&&oooYoooYYYYYYoo&OO5BBBB&Y&&&oYYYYYoooYYo&OOOOO&&&&&&&ooooooYBBBBBBBBBBoYYYoooooooYYYYYYo&&&oYY....ooooYYYY

Fichier généré par IMG-TXT avec les parametres : Gamma = 4, Palette = 11, Taille du texte = 183 x 192 caracteres.