Ce fichier doit etre lut avec un navigateur qui supporte la police Terminal ! c'est le cas d'Internet Explorer mais malheureusement pas celui de Mozilla.
Si vous voyez autre chose que des espaces entres les guillemets (des ˙ par exemple) ici : "˙˙˙˙˙˙˙˙˙", vous ne pouvez pas voir ce fichier correctement...
Utilisez alors un autre format de fichier (BMP ou TXT).


&&oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo&&OOOOOOOOEEEOO&&&YööYYYYYoYYoo..YYöoYöööY&OO&OO&&&&&O&oo&&&OOO&&&&&&&&&&ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo&&&oYYYYYYYYYYYYYYYYYoYYYYYY&&&&&&&
&oooooooooooooooooooooYooooooYoooooooYYooooooo&OOOOOOOOOEOOOOEEO&&YYYYYYYo&oooöö&oYYööööoEO&OOo&OOOO&&&&OOOOO&O&OOO&&OO&&ooooooooooooooooooooooooooooooo&&&&ooYYYYYYoYYYYYYYYYYYYYYYYYYYo&&&&&&
&ooooooooooooooooYoYYYYYoooooooYYooooYYooooooo&&OOOOOOOOOOOOOOO&&oYYYYYYYoooo&oöo&oYööööYOO&OO&&OOOO&OOOOEOOO&OOOOOOOEO&&&&oooooooooooooooooooooooooo&&&&oYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYooooYYYYYo&&&&&&
ooooooooooooooYooYYYYYYYYYoooooYYYYYoYooYYYoooo&OOOOOOOOOEEEO&O&&&ooYYYYoYo&oooYoooYööööö&OOo&&&OOOOOEO&OOOOOOOOEEOOEEOOOOO&&oooooooo&&ooooooooooo&&&ooYYYYYYooooooYYYYYYYYYYYooooooYYYYo&&&&&&
ooooooooooooYYYYYYYYYYYYYYYYooooYYYYYYYYYYYYooo&OOOEOOOOOEEEEEOOO&ooooooooYYoYYYYooYYYYYYo&&oOO&OEEEOE&OOO&OOOOEEEOOEEEOEOO&&&o&&&&&&&&&&ooooo&&&&&oYYYYYYYYYYYYYYYYYYoYYYYYYYoo&&oooYYYoo&o&o&
ooooooooooooYYooYYYoYYYYYYYYYYYYoYoYYYYYYYYoooo&&OOOOOOOOEEEEEEEOOOoYoYoYYYööööYYYYYYYYooo&OoOO&EEEEOE&O&&oOO&OEEO&OOEEEOO&&&&&OOOOOOOOO&&o&&&OOooYYYYYoooooYYYYYYYYYYYooooYoooo&&&oYYooo&ooo&&
ooooooooooooYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoooo&&&OOOOOOOEEEEEEEEE&&oYYYoYYöööööYYYYYYYo&o&&&&&OOEEEOO&&&oY&O&OEEOoOOOOEOO&&O&OOOOEOOOOO&&OOOO&oYöYYYYoooYYYYYYYYYYYYYYYooo&&&&&&oooYYYoooooo&o
ooooYYYooYYYoYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoYYYYYYYYYooo&&&&OOEEEEEEEEEEOOOO&oooYYYYööööYYYoooYoo&&O&oO&OOEEE&o&&oo&&OOEEOOOOOOEOO&OO&OEEEOO&OOOOEEO&oYYööYYooooYYoooYYYYYYYYYYYYo&&&&&&&&ooYYYoooooooo
oooooYYYYYYYoYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYöYYYYo&&&&OOEEEEEEEEEOOO&&oooooYYYYYYYYYY&oooYo&oO&o&&&OEEO&o&O&&ooOOEEOO&o&EOO&&o&OOEEEOo&&&OEE&YYöYYYYYYooooYYYYYYoYYYoYYYYYoo&&&&&&&ooYYYooooooo&o
oooooooYYYYoYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYöööYYoo&&&OOOEEEEEEEEOOOO&&ooYo&oooooooooYo&&&ooooo&&ooOEEEO&YOOOO&&OOOOO&o&&OO&oYYo&EEEO&o&o&EE&ööööYYYYoooYYYYYYYYYYYYYYooooooo&&&&&&&ooYYYooooooooo
oooooooYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYööYYoo&&&OOOEEEEEEEEO&&O&&&oooooooooo&&&&Yooo&oo&o&&Yo&EEEOOoOEOEOOOOOOOOOOEEOoYoY&OEEO&&oo&OE&YööööYYooYYYYööYYYöööYYYYooo&&oo&&&&&&&ooYYYoooooooooo
oooooooYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYööYoo&&&OOOEEEEEEEEEOO&&&&&&o&o&o&&&&OOO&&oYYo&&&&OoYoOEEOEO&OEOEOOOOOOOOEOOEOYYo&&OEEoooo&&O&YYööööoYooYYYYYYYööööYYYYYYooo&&&&&&&&&oooYYYoooooooooo
YoYoooYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYööYYo&OOEOOEEEEEEEEEOO&&&&&&&&&&&&OO&OOOO&ooo&&&&OOOo&OEOOEEOEEOOEEOOEOOEOOOEEooY&OOOO&&Yo&&oYYYYYYYYYooooYYYYYYYYööööYYYYooo&&&&&&&&&oYYYYoooooooooo
oYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYööYYYo&OEEEEEEEEEEEO&&&&&&&&&OOOO&OOO&&OO&&oYo&&&&OO&&EEE&OEEEOOOEEOOOOEEE&&EE&Y&OE&EO&ooo&ooYYYYöööYYYoooYoYYYYYYööööööYYo&&&&&&&&&&ooYYYooooooooooo
oYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYöYoo&o&&OEEEEEEEEEOO&ooo&&&&&OO&&&&OOO&&O&&O&Y&&O&OEOoEEEOOEEEO&OEEOOOOEEE&OEE&YOEEOEOoooo&ooYYYYöYööYYYYooooYYYYYYYYYYYYYoo&&&&&&&oooYYYYooooooooooo
oYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoYYYo&O&OOEEEEEEEEEEEOO&&&OO&OOEEOOO&&&&&OO&OO&YO&&&EOoOEOOOEEEE&&EEEOEOEOEOO&OO&EEEEEOooo&&oooooYYYYöYYYooooYYYooYYYYooo&&&&&&&&&ooooYYYYoooooooooooo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoYooo&OOOOEEEEEEEEOOOO&&OOEOOOEEEOOOOOOoY&&&OOo&&OoOE&OEE&&EEEEO&&OEEEOE&EOoOOO&EEEEOoo&o&&oooooYYoYöYYYoooooooYYYYYYYoo&&O&&&&&oooooYYYooooooooooooo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoooooo&OOEEEEEEEOOEEOOOOOOOEEOOOEEOOOOOOOoYooYooY&O&&E&OEO&&EOEOE&OOEOOOEOEOOEOO&EEE&ooo&&&oooooooooYYöYYYYYYYoooooooo&&&&O&&&&&ooooooYYYooooooooooooo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYo&&&&&&OEEEEEEEEEOOOOOOOOOOEEOEEEEOOOOOOOOO&oYYooY&OOEO&EO&o&&EOE&OOOOOO&OEOEOOEOEEO&ooo&&&ooooooooooYYöööööYYYYYYooo&&&&&&&&&&oo&oooYYYYoYYoooooooooo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYo&&&OOOOEEEEEOOOOOOOOOOOEEEOEOEEEOOOOOOOOOO&YöYYoYOOOEOO&o&o&EEE&OOOOOOOEEEE&OOEEEO&&&o&&&ooooooo&ooYYYööööYYYoo&&&&OOOO&&O&&o&&&&oooYYoooooooooooooo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoOOOOOOEEEEOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEO&&OOOEOOO&YöYYoOEOEEO&YYo&&OOOO&OEOOEEEE&Yo&&OEO&O&&&&&&&ooooo&ooooYöööYYYoo&&&&&OOO&&&&&&&&O&&ooYYYoooooooooooooo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoOOOEEEEEOOOOOOOOOEEEEEEEEOEEEEEEOOOOEOO&&OoööY&EEEEO&oöYoooO&O&&OOO&OOOOYööooOOoOO&&&&&oo&ooo&oooooYYYööYYYooooo&&&&&oo&&OOOO&&oYYYYoooooooooooooo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYo&OOOEEOO&&&OO&OOOEOOEEOEOOEEEEEOOOOO&OOEOooYYY&EEEO&oYööYYooo&oOOO&o&O&oö..o&O&&O&&&&&o&&oooo&YoooooYYYöööööYYoo&&&&&&&&&&&&&&oYYYYooooooooooooooo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYooOEEEOOOO&&&OOOOOEEOEEEEOOOEOEOOOO&&&&&&&O&oYY&EEO&oYöööYYYooooOo&YYooYö...Y&&&O&&&&Yo&O&&&oooooooYoYYYYööööYYo&&O&&&&O&&&oooooYöYYooooooooooooooo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYo&OOEOOOOOOOOOOOOOOOOOEOOOOOOOOO&O&ooYooo&o&&oo&EO&&oYööööYöYYoo&o&YooY.....Y&OO&&&oYYoo&&&o&o&oo&oooooYööööööYoo&&OOOOO&oYYoooYYYYoooYoooooooooooo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYooo&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEOOOOOOO&&o&o&oooo&&&o&&&&OO&ooYööYYöYoYoooooYoYö..ú..Y&OOOooYYYYoooo&oooooooooooYYöööööYoo&&&O&&&oYYoooYYYYYYYYYoooooooooooo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYooOOEOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEOO&&&&&ooYYYYoYYo&&&&&&&ooooYYYYYoYooooooYYYö...ú..YoOEOoYYYYYooooooooo&&&ooooYööööööYYo&&&&&&&oooYYYYYYYYYYYYYooooYoooooo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYo&OEEOOOEEEEOEEEEEEEEEEEEEEEEEO&&&&ooYYööYoYo&&&&&ooYoooYoYooYYYYooYYYYö.úúú..YoOO&oYYööYo&ooYoooo&&ooo&oYöööööööYo&&&O&&oooooYYYYYYYYYYoYooooYoooooo
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYöYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoo&EEEOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEE5EEEEEOOOOOEEEOOOO&oo&&oooYooYooooYYYoYYoööY.öú.úú..Yo&&oööööYoo&&&ooYYoooooooYYYöö..öYYo&&O&&&&&&oooYYYYYYYYYooYoooooooYoY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYo&OEEEEEEEEEEEEEEEEE5E55EEEEEE55EEEEEEEEEEEEEEEEO&&ooYoooooooYYYYYYYYöö...úúú..öo&&YööööYYooooooooooooooooYYöö.ööYo&&OO&&&O&&&&&&oYööYYYYYYYYYYoYYYYYY
YYYYYYYYYYYöYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYo&OEEEEEEEEEEEEEEE5E5EEEEEEEOOOO&OEEEEEEEEEEEEEEEEO&oooooo&&oöYYYYY.Yöö...úúúú.öYYYö.öYYYYYYoooYYYoooooooYYYööööYoo&OOOO&O&&&&&ooYYöYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoo&OEEEEEEEOOEEEEEEEEEEEEEEOO&YöYöYOOEEEO&&&OOEEEEEE&&oYooo&&oYYYYYö.ööö..úúú˙úúú..úú.öYYYYYYYYYoooYooooooYYYYYööYöYoOOO&&o&&oooooYöYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoo&EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE&O&ö.ööYOEEO&&&&&OOOEEEEEO&oYYo&&&oYYYYYöYö.....˙ú˙˙˙úúúúú.öYYöööYYYYoooYYYYYYYYooYööööYYo&&&&&&&&ooooYööYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoo&EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEOEOO&Y..öoEEO&&&OEEEEEOEEEEEOooooo&&YYYYöYöööö..úú˙˙˙˙˙˙úúúú.ööööööööööYYooYYYYYYYYYYYYöööYo&&&&&&ooYYYYYöYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYooOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEO&oYöööOO&&&EEEEEEEEOEEEEO&oooo&&Yööööööööö.ú˙˙˙˙˙˙˙ú.öYooYYöööööööööYYYYYöYYYYYYYYYööööYo&&&ooYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoo&OOOOOOEEEEEEEEEEEEOOOOOEO&&Yö..Y&&&OEEEEEOOOoOEEEO&oooo&oöYöö.ööö...ú˙˙˙˙˙˙úöo&&&OOOO&oYööööööYYYööYYYYYYYYöYöööYYooooYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYo&&OEEOOOO&OOOEEEEEOOEEEEOEEO&ooYö.ö.YoOEEEEEEEöúOEEEO&oooo&oöööö.Yö..ú.˙˙˙˙˙˙úY&&&&OOOOOOO&ooöö..öYYYYööööYYYöööööööYYYYYYYYYYYYoooYYYoYoooYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoo&OEEEEEEEOOOO&&OOEOOOEEEEOOO&oYöYöö..öY&OEEEO&OEEEEEOoooo&Yööööööö.úúú˙˙˙˙˙úöo&&&oYYooo&OO&&oYööööYYYYYööYYöööööööööYYooooYYYoooooooooooooooooYYYYYYY
ooYoYYooYYYYYYooYYYYYYYYYYYYoYYYYYYYYooo&OOEEEEE5EEEEOOOO&oo&OOOOOEEEOO&oYYööö.úúúú..öY&OEEEEEOoooooYööööööö.úúú˙˙˙˙úö&O&YYooooooYoo&&oöööYYYoooYYYYYYYööööööööYoooooooooooooooooooooooooYYoYYY
ooooooooYYooYYYoYYYYYoYYooYYYoYYYYoooooo&&OEEEEEEEEEEEEOOOOOOooo&OOOOOOO&oooooYY..úúúúú.ö&OOEEO&ooYYöö...öö..úú˙˙˙˙ú.oO&YYo&&OO&ooYYoYoYöYY&&&&&oooYYYYYYööööööYYoooooooooooo&&&&oooooooooooooY
oooooooooooooooYYYYYoYYYYYYYYYYYYYYYoooo&&&OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOoooOOOOOOOOOOOOO&&ooö..öY&OOEEEO&oYYYö....ö..úúú˙˙˙.ö&OoYo&OEOOEOooYYYöYöY&OEEEEEOO&&ooYYYYööööYYoo&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ooooooo
oooooooooooooooooooooooYYYYYYYYYYYooooooo&OOEEEEEEEEEEEEOOOEEEEEEE&YYo&OOO&&&YoooYYYYoYoo&OEEEO&&&oYYöö..ööö..úúú˙úöoOOYooOEOOO&.ooYYo&o..YOEEEEEEOOO&&ooYYYöööYYo&&O&&&OOOOOOO&&&&&&O&&&oooooo
ooooooooooooooooooooooooYYYYooYooooYYYooo&&OOEEEEEEEEEEEEOO&OOEEEEEO&oööYoYoooYYoYYYöYoo&OOEEOOO&ooooYöööööööö..ö.öo&OOoo&OEEEO.˙öYYYYOo.ú.Y&OOEOOOOOO&&oYYYöööYYooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO&&oooooo
ooooooooooooooooooooooooYooooooYYYYYYYYYYYo&&&&&O&&O&&&&&&&&&&&&&OOOOO&oYöYoooooo&oooooYo&OOOOEEO&ooooYYööYYöööööooYYoooYoOOEEOOO&oYY&OYú˙ú.Yo&&&OOEEO&&oYYööYYöYYo&OOEEEEEEEEEEEEOEEOO&&&&&&o&
oooooooooooooooooooooooooooooooYYYYYYYYoooo&OEEEEEEEEEEEEEO&&ooYooooooooooYöYooYoooOOOoYYY&OOEEOO&&&&ooYYöYoYYYYöoO&oYö.úúú.öYo&O&oo&&öú˙ú.öoo&&&&&&&OO&&&oYYYYYYYo&OEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOO&&&&
oooooooooooooooooooooooooooooYYYYYYYYYYooo&&OEEEEEEEEEEEEEEEEOO&oYYYYYYoo&&&oYoYöö.Y&O&oYYoOOEEOO&&O&ooYYöYooYYYYöoOO&öúúúúúúúúú.....úúúúúöYo&&&&&ooo&&&oooYYYYYYo&OOEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOO
ooooooooooooooooooooooooooooYYYYYYYYYoooooo&&OOOOOOOOOO&&&OOOOOOO&&&ooYYYo&&ooYYoYöööoO&oYo&OEEOOOOO&ooYYöYooYYooööo&oYYööYYYYöö.úúúúú.ööYoo&&&ooYYYYYoooYYYooooooo&OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOO
ooooooooooooooooooooooooooooYYYYoooooooYooo&&OOOOOOOOO&&&&&oooo&&&&&&&&&ooYooYYYYoYöööYooYo&OEEEO&&&ooYYYöYooYYooYöYYYYYYYYooooooYYööYYYooooo&oooooooooooYYoo&o&o&OOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
&ooooooooooooooooooooooYYoooooooooooYYYYooo&&OOOEEEEEOOOOO&&&&oooYYYYYoo&&&oooYYYYYYYö.ööYo&OEEEOO&&oooYYöYYYYYooYöööööYYYYYYYo&&&ooYYooooooo&&&&&&&&&&&ooYooo&&&OOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ooooooooooooooooooooooooooooooooooYYYYoooooo&&OEEEEEEEOOOO&&&&&oooooYYYYYYYYYYYYööYooY...öYoOEEEEOOO&&&oYYYYYYYoYö...ööooYYööööYY&O&&&ooooYoooo&&&O&&&&&&&oo&&&&&OOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ooooooooooooooooooooooooooooooYoooYYYYYYoooo&OOEEEEEEEEOOO&&&&&&oooooooo&&ooYYYYYYYYYYYöööYo&EEEEEEEOO&&oooooooYY....öY&&oYYö...ööo&O&&&&&O&&&&&&&&oooo&&&&oo&&OOOOOEEEEOEOEEOEEEEEEEEEEEEEEEEE
&oooooooooooooooooooooooooooooYYooooYYYYooo&&&OOEEEEEEOOO&&&&&&oooooYYYYYooooooooYYöööööYYYY&OEEEEEEOOO&&&o&&&oYö.ú.öoooYYöYö....ööo&O&O&&&OOO&&&&&oYYYoo&&&&&&OOEOOEEEEEEOEEEEOEOOOEEEEEEEEEEE
&ooooooooooooooooooooooooooooooooooYYooooooooo&OOEEEEEOO&&&&oooooYYYYYoooooooooooooYö.öYYYYY&OEEEEEEEOOO&&oo&&oY.úú.YYö........öö..öYYoooooYYYoYYYYööYYo&&&&OOEEEEEEEOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
&&o&oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo&&OOEOOOOO&&&&&oooooooooooooooooooYooYYööYYYYYo&OEEEEEEEEOOO&&&Yö.ú˙˙˙ú..........öö....ööoo&&&&oooYYYo&o&&oooo&&&&OEEEOOOEEEEEEEEOEEEEEEEEEEEEEEE
OO&&&&&&&&&&&&&&&ooooooooooooooooooooooooooooo&&&OOOOOOO&&&&&&&&&oooooooooooooooooYYYYYYYYYYYY&OEEEEEEEEEEOoö..ú˙˙˙˙úú...............ööYYYYooo&&o&ooo&OO&&OOOO&&&OOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEOEOOOOOOOOOOOO&&&&&&&&&&&&&oooooooooooo&&&OOOOOOOOOOOOO&&&&oooooo&&&ooooooooooYYYYYYYööY&EEEEEEEEOOöö.úú˙˙˙˙˙ú....úúúú.......öööYYoo&&&&&OO&&&OOO&o&&OOOOOEOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEOOEEEEE
5555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOOOO&&O&&OOOOOOEEEEEOO&&&ooooooo&OO&ooooYYYYoooooooYYYöYYoOEEEEOOO&ö.ú˙˙˙˙˙˙˙úúúúúúúúúúú........ööYYoo&&&&OOEEEOO&&&&OOOOOEEEEEOOOEEEEEEEEEEEEEEEOOOEEEE
5555555555555555555555E55E5EEE5E5555EEEEEEEEEEOOOOOEEEEEEEEOO&&oooooo&&&&&&&&&ooo&ooooooooYYYYYYY&EEEEO&Yö.úú˙˙˙˙˙˙˙˙úúúúúúúúú.......ö..ööööYYYooo&&OEEO&&&&&OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEEEEEE
5EEEEEEEE555555555555555E5E5555555EEE555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOO&&&&&&&oooo&EEOOOOO&&&&&&&oYYYYYoYY&EEEEOYöö..úúúú˙úúúú..úúúúúúúú..ö.....ööYYYoooooo&OOOOOO&&&&&OOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
5EEEEEEEEEEE55555555555EE555555EE555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOO&&&oooo&EEEEEEEEEEOEEEO&&&oo&oooOEEEE&YYö......úúúúúúúúúúúúúúú..........ööYYoo&&&&o&&&&&&&OOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
5EEEEEEEEEEEEEE5555555555EEE5E55555555EEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOEEEEOO&oooo&&EEEEEEEEEEEEEEO&&OOOOOOEEEEEEOoYYöö........úúúúúúúúúúú..........ööYYYYo&OOOO&ooo&&OOOEOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
5EEEEEEEEEEEEEEEE5E5555EEE5555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOEEEEEEO&ooooo&OE5EEEEEEEEE5E&o&EEE&OOOEEEEEEOO&oYöööö....úúúúúúúúúúú...úúúú..öööYYYYoo&OOEO&&&o&&OOEEOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5E5EEE
5EEEEEEEEEEEEEEEEEE55555555E5EEEE55EEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOEEEEEOO&&&o&&OE5EEEEEEEEE5E&oOEEEEOOOOOOOOooo&O&ooYYöö...úúúúúúúú...úúúúúúú..ööYYooo&&&&&OOOOOO&&OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE55EE55E
5EEEEEEEEEEEEEEEEEE55555555EEEEEEEE5EEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOEEEEOO&&&oo&OEEEEEEEEEEEEEooOOOEEEEEEEOOOo&oOOOYYo&oYYö...ú........úúúúú.....ööYoo&&OOO&&&&OOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5555E55555
55EEEEEEEEEEEEEEEE5555555EEEEEEE5555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEOOOOOOEEEOO&ooo&EE5EEEEEEEEEEOOOOOOEEEEEEEEOOOOOO&öö&EOO&&YYöö.öYö..úúúúúúúú...ööööYoo&&&&&&&&&OEEEEOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE55555555
55EEEEEEEEEEEEEE5E55555E5E55EE55555EE5EE5E55EEEEEEEOEEEEEEEOOOOOOEEEO&&oo&OE5EEEEEEEEEEOOOOOOOOOOOOOOOO&&&&o.öOEEEEEO&&ooYoö.úúúúúúú.....ööYoooooooo&OOOOOOEEEEEOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5EEE5E555
555EEEEEEEEEE5555555555555555555555555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOO&&ooo&EEEEEEEOEEEEOO&&&&&&&OOOOO&&&oYYYúoOOOEEEOOO&OYö.úúúúúúúú...öööYYo&oooooo&OOEEEEEOEEEEEOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE55E5555
5555EEEE5EE555555555555E55555555555E5555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOO&ooo&OEEEEE&OEEEEO&&&oooo&&&OOO&ooYYöYoOOOOOEOOOEOoY.úúúúúúúú...öYYoooYYoYYYo&&&OOEEEEEOEEEEEEEOOEEEEEEEEEEEEEEE5555E5555
555555E555555555555555EE555555555555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOEOOOO&ooo&OEEOEE&&EEEEO&oooooYoo&&O&ooYöööoOOOOOOOOOEE&Y.úúúúú.....öööYoooYYooo&&&&OOOOOEEEEEOOEEEEEEOOOEEEEEEEEEEEE5555E5555E
555555E5555555555555555555555555555555EEE55EEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOO&&ooo&EEEOEOOEEEE&oYYYYYYYoo&&ooYööööOO&&OOOOOEO&Y.úúúúúú.öYYYooooYYYYYYo&OOOOOOEEOOEEEEEOOEEEEEEEEOEEEEEEEEEEE555555E555
555555555555555555555E555555555555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOO&&ooooOEE&EEOOEEEoYYYYYöYYYooooYöö..oO&o&EOOEEE&Y.úúúúú..ööYooo&&ooooooooo&OOOOOEEEEOOEEOEEOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE55E55EE5
55555555555555555555555555555555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOO&oooo&EE&&EOOOE&YYYöööööYYYooYYöö.ö&&&YYOOEEO&ö.úúúúú.öYYoooooo&ooYooooo&&OOOOOOEEEEEOEEEEOOEEOOEEEEEOEEEEEEEEE5E5555EEE
5555555EE5555555555EEEE5E555555E5555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOO&&&ooooOEOoEEOEOoYöööööööööYYoYYöö.ö&&oöYOOEO&ö.úúúúú.öYooYYYYYYoooooo&&&&OOOOOEEOEEEEEOOEOOOOOOOOEEEEEEEEEEEE555555E5555
55555E5E555555555EEEEEEE5555555EEEEE55EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOO&&ooooOEEYOEOE&YööööööööööYYYYYöö.YoYYoOOOE&Y.úúúúú.öYYYööööYYYYoooo&&&&&OOEEEEEEOEEEEEOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEE555EEEE555
555E5EEEEEE55EEEEEEEEEEE555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOO&&ooo&EEOEE&Ooöööööö.ööööYYYYööö.öö.YOOOO&ö.úúúúú.ööYööö.öYYYooooooo&&&OOOOOEEEEOOEEEEOOOOOOOOOOEEEEEEEEEE55E555EE555EE
55EEEEEEEEEEE5EEEEEEE5EEE55EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEEEOOO&&ooooOEEEE&&Yöööö...ööööYYYYöö..öYoOOOO&Y.úúúúú.ööööööööööYoYoo&&&o&&&OOOEEEEEEEOEEEOOOOO&&&OOOEEEEEEEEEEEE55555EE5E55
55EEEEEEEEEEE55555E55EE5E55EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOO&&oooo&EEEEE&ö..ö.....öööYYYYöö..öoOOOO&ö.úúúú.ööööYYYYYYYYoo&ooo&oo&&OOOEEEEEEEOOOEEOOEOOO&OOOEEEEEEEEEEEEE5555555E5E5
5555E5EEE5EE555555555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5E5EEEEOOOOOOOO&&&ooo&OEEEEoö........ööööYYYöö...oOOO&öúúúúú..öYYYYYoooYYYoo&&&&&&&&OOOOOOEEEEEEOOEEOEEOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEE5E555555EE
EE555E5E5EEEEEEEEEE55555EEEOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEOOOOOOOOO&&oooOEEEEY.........ööööYöööö..Y&Oooöúúúúú..ööYoYoooooooooo&&&&&&&&OOOOOOEEOEEEOOEEEEEOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5EEE
OOOEEE5EEEOOOO&OOOOOEEEEO&&&&OOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOEOOO&ooo&EEEEY........öööööööööö.Y&&&&ö.úúúú.ööööYYoYoo&ooo&&&&&O&&&&&OOOOOOOOOOOEEOEEEEEOEOEEEEEEEEEEOOOEEEEEEEEEE5EEEE
&&&OOOEOO&&&&&&&&&&&OOO&&&&&&OOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOEOO&oo&EEEOö........öööööööööö.oO&&Y.úúúúöööYYYYYYYYYooooo&OO&&&&&&&OOOOOOOOOOEEEOOOOOEOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
&&&&OOO&&&OOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEEEOOO&&&oo&EEOö........ööööööööö..&Ooö.úúú..öYYooooooooooooo&&&OOOOO&&&OOOOEEEOOEOEEOOOOOOEOOOOEEEEEEEEEEEEEEE5EEEE5EEEEE
OO&OOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOO&&&ooEEOö.........öööööööö.Y&&Y.úúú.öööYYoo&&&OOOEOO&&&&&&&&&OOOOOOOEEEEOEEEOOOOOOEEOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
OEEEOOO&&&&&&&&OOOEEEOO&&&OOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOO&&ooOEEö.........öööööööö.oOo.úúú..öYYööYYoo&&OEEOOO&&&&&&&&&OOOOOEEEEEEEEEOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
&OOOO&&&oooo&&&&&OOO&&&&&&OOOEEEEEEEEEEEOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOO&&&&o&EEY........öööööööö.ö&o.úú...ööYYööööYYYo&OOOOOOOO&OO&&&&OOEEEEEEEEEEEEOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
&OO&&&&&&&&&&&&&&&&&&&OOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOO&&&&&&&OEY........öööööööö.oo.úú..ööYYöYYYöYYoooo&&OOOOOOOOO&&&OOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5EEEEEEEEEEEEEEE
&&&&OOOOOOOEEOOOOOOO&&&&&&OOOEEEEEEEEOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOO&OOO&oOEoö........öööööö.öYúúú.öYYooooYYoYYooo&&&&&OOEEEEOO&OOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5EEEEEEE
EOO&&&&&&&&&OOEEEO&&&&&&&&OOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOO&&&Ooö.......öööööö..öúúú..öYo&&&&O&&&&&OOOO&O&&&OOOOOOOEEOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E&&oooooooo&&&OO&&oooo&&&OOOOEEEEEEEEOOEEEEEEEEEE555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOO&&&OY......ööööö...öúú......Y&&OOOOEEEEEEOOO&&&&&OOOOOEEOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
&ooooooooooo&&O&&&&&&OOOOOOOOEEEEEEEEOOOEEEEEEEEEE5EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOEO&&&Oö....ööööööööö.ú..öö...öYo&&OOOOOEEOOOO&&&&&&OOOOOOOOOOEEEEEEEEEEOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
oo&&&&&&&&&&&OOOOEEEEEEOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEE5EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOEEOO&&&oö...öööööööö....ööYöööööYYoo&&&&OEEOOOOO&&OOOOOOOO&&&OOEEEEEEEEO&&OEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
OOEEEEEEEEEOOEEEEEEEEEEOOOOOO&&&&&&OOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEEOOOOO&&&oö.öööööööö..ööööYoYYööYYYYYooo&&&OOOOOO&OOO&&&&OO&OOOEEEEEEEOO&OOEOEEEEEEEEEEEEEEEEEOEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOO&&&&&&OOOOOOOOOOEEEEEEEOEEEEEEEOOEEEEEOOEEEEEEEOOEEOOOOOOO&&&oYYYYYööööYööYYYYY&ooYYoYYYYooo&&&&&&&OO&&OO&&OOOOOOOEEEEEEOO&OEOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOEEEEEE
55E55EEEEEEEEEEEEEEEOO&&&&&&&&&&&&OOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEOOOOEEOOOOOOOOOOOOOOOO&OOOOO&&OO&&&oooooo&oYYoYYY&&&ooo&oYYooooo&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEOO&OOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOEEEEEEE
55E55EEEEEE5EEEEEEEOOO&&&&&&&&&&&&&OOOOOOOOOOOOOEEEEOOOEOOOOOOOOOOOO&&&&&&OOOO&OOOOO&&OOOOO&o&&O&OO&oooooooO&&&oo&oooo&oo&&OOOOOOO&OOOOOOOOOEEEO&&&&OOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOEEEEEEE
E5EEEEEEEEEEE5EEEOOOO&&&&&&&&&&&&&&&OOOEEEEEEOOOOOOOO&&OEEEEOOOOOOO&&&&&&&&&&OOO&&O&&&O&&OO&&OOOOOEO&O&&&&o&O&O&ooo&ooo&&&&OOOOOOOOOOOOOOOEEEEO&o&&OOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEOOOOOOEEEEEE
55EEEEEEEE555EEEEO&&&&&&&&&OOOOOO&&&&OOOOOOOEEEEOOO&&&&OEEOOOOOOOO&&&&&&&o&&&&O&&OOOO&&&&OOO&O&OOEEOOOO&OO&o&&&&&oooooooo&&&OOEOOOOEOOOOEEEEEOO&&OOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEOOOOOOOOEEEE
55EEEEEEEEEEEEEEO&&oooo&&oo&OOEEEEEOOOOO&&&&OOEEOO&oooo&OOOOOOOOOOOOO&&&o&&&&&&&OOOO&&&&&&OOOO&O&OEOO&O&&O&oo&&&&oooo&o&&&&OOOOOOEOOOOOEEEEOO&&OOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOEEEE
55EEEEEEEEEEEEEOO&&oooooooooo&&&&&&OOOOOO&&&&&OOO&&oooooOOOOOOOOOOOOO&&&&&OO&&&O&&&&oooooo&&&O&&&OOO&o&&o&&ooo&&oooo&&&&&OOOOOOOOOOEEEEEEEOOOOOEEEEEEEEEEOOEEOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEEOOOOEOOO
55EEEEEEEEEEEEEOO&&ooooo&&oooooo&&OOOOOOO&&&&&&&&&oYYYYYOEOOOOOOOOOO&&&OOOO&&&&&&&&&&oooYooo&&&&&&&&ooo&ooooooooooooo&&&&&OOOOOOOOOEEEEEEEOOOOOEEEEEEEEEO&&&OOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOO&&&
555EEEEEEEEEEEOO&&oooYYoo&&O&&oo&OO&&&&&&&ooooooooYYYYYY&EEEEEOEEEO&&&&OOO&&&&&&&&O&oooYYYoooooo&oo&oYooo&ooooooo&ooooo&&OOOOOOOOOEEEEEEEEEEEOEE5EEEEOO&&&&&&OOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOO&&&O
5555EEEE55EEEOOO&&&oooYYYoo&&&&&&OOOOOOO&&&ooooYYYYYöööYoEEEEEEEEO&&&&OOOO&&&&o&OOO&oooYYYYYooYooooooYooo&&Yooooo&&oooo&&&OOOOOOOEEEEEEEEEEEEOOEEOEEO&&&&OEEEEEEEEOOOOOOEEEEEOOEEEEEEOOOOOO&&OO
555555555EEEO&&o&&&oooYYYYoYYYYo&OOOEEEO&&O&ooYYYYööööööoEEEEEEEOOOO&OOO&&&&oo&OOOO&o&YYYYYoYoooYo&oooooYo&ooooo&&&&&&&&O&&&&OOOOEEEEEEEEEEE&&OOO&&&&&&&&OEEEEEEEEEEOOOOOOOOOEEEEEEEEEEOOOOOOOO
55555555EEEO&&&ooYYoYYYYYYYYYYYYooYo&&&oo&O&&oYYYöööööööoEEEEEEEEOOOOOOO&ooo&&OOOO&&&&YYYoYoYoooYo&&ooooYYo&&o&oo&&&&&&&OOOO&&OOEEEEEEEOOOOEOOOOOOOOOO&oo&&OOEEEEEEEEEEOOOOOOOOEEEEEEEEOOOOOOOO
5555E55EEEE&oooYYYYYoYYYYYYYoooooYoooooooo&ooooYYööööö.öYOEEEEEEOOOOOO&oYooo&OOOOO&&O&oYoYYoYoooYYoooYoooYo&&O&&o&&OOEOEOOOOOOOOEEEEEEOOO&&&O&O&&O&EEOO&&ooo&&&EOOEOOOOO&&OO&&O&E&&O&OEO&O&OOOE
55555555EEO&&&ooYYYooooYYYYYYooooooooooooYooooYYYööööö.öoOEEEOOOOOOOO&oo&&&OOOOOOO&&OoooYYo&oooooYoooYYooooo&O&&&&&OOEEEEOOOOOEEEEEEEEEEE&&&E&EOOO&EOOOEoo&Yooo&&&EooEoOo&EOo&&oOo&OoOE&oEo&OOE
5555555EEOO&&&oooYYYooYYooYYYYYYYYooooooooooooYYYööööö.öoOEEEEEEEOOO&&&&&OOOOOOOOO&O&&ooYo&O&&&&oo&&oooo&ooo&&&&o&&OOEEEEEEEEEEOO&OO&&&OO&OOEOEOEOE5EEEEOOO&&o&&&OOOEEOOOEEO&O&&&&&O&OOOOEOOOEE

Fichier généré par IMG-TXT avec les parametres : Gamma = 14, Palette = 11, Taille du texte = 107 x 191 caracteres.